Poďakovanie

Oznamujem Vám, že vaša klientka pani Veronika Gogová nastúpila 3.1.2024 do zariadenia.
Za dlhoročnú opateru a výbornú spoluprácu vám veľmi pekne ďakujeme.
Mimoriadnu spokojnosť a poďakovanie vyjadrujeme najmä pani opatrovateľke Monike Lysičanovej, ktorá sa starala o pani Gogovú s láskou, obetavo a veľmi zodpovedne. Vytvoril sa medzi nimi naozaj pekný vzťah.

V ďalšej vašej práci vám želáme veľa spokojných klientov.

Alena Komorová

Podpora poskytovateľov sociálnych služieb

Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím
PRE PODAKTIVITU 3
PODPORA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

NÁRODNÝ PROJEKT

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód projektu v ITMS+: 312041BGD8
Prijímateľ: Správa zariadení sociálnych služieb
Janského 680/7, 949 11 Nitra
Miesto realizácie projektu: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 14, Nitra
Číslo oznámenia: PSZZP/01/PA3/2022
Použitý systém financovania: systém refundácie
Trvanie projektu: 22.02.2023– 31.12.2023
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Špecifický cieľ: 4.1.2 – Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Oblasť intervencie: 109 – Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké
príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Schéma štátnej pomoci
Schéma pomoci de minimis: DM – 3/2021 – Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej
inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov
Fond: Európsky sociálny fond

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je podpora začleňovania osôb vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, špecificky osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len ,,ZP“) s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím (ďalej len ,,MP“) a osoby s poruchou autistického spektra (ďalej len ,,PAS“) a zlepšenie ich životnej situácie v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a to prostredníctvom nastavenia systémovej podpory a zvyšovaním kvality odborných činností najmä v oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v rámci celého Slovenska.

Hlavným cieľom Podaktivity 3 – Podpora poskytovateľov sociálnych služieb je zvýšenie kvality práce s cieľovou skupinou v sociálnych službách podporou nových odborných činností a metód práce s prijímateľmi sociálnych služieb a priama podpora poskytovateľov sociálnych služieb pracujúcich s vybranou cieľovou skupinou osôb so ZP s dôrazom na osoby s MP a osoby s PAS formou zamestnávania odborného zamestnanca rozvíjajúceho kvalitu poskytovaných služieb/odborných činností pre vybranú cieľovú skupinu projektu.

Hlavná aktivita projektu

Zamestnávanie odborného zamestnanca rozvíjajúceho kvalitu poskytovaných sociálnych služieb/odborných činností pre vybranú cieľovú skupinu, pričom zo strany mentora MPSVR SR bude tomuto zamestnancovi poskytovaná odborná podpora pre rozvoj nových odborných techník a metód.

Účelom projektu je zabezpečenie podpory sociálneho začleňovania prijímateľov sociálnych služieb s PAS a MP prostredníctvom rozvoja odborných zručností a metód práce u poskytovateľa sociálnych služieb.

Opis projektu:

V rámci NP PSZZP je poskytovaná podpora poskytovateľov sociálnych služieb s cieľom podporiť poskytovateľov sociálnych služieb pracujúcich s vybranou cieľovou skupinou osôb so ZP s dôrazom na osoby s MP a osoby s PAS formou zamestnávania pracovníka rozvíjajúceho kvalitu poskytovaných služieb/odborných činností pre vybranú cieľovú skupinu.

Účelom podpory je, aby na vytvorenom pracovnom mieste poskytovateľ zamestnával odborného zamestnanca za účelom zavedenia a rozvoja nových odborných techník a metód práce, priamo zacielených na celkové rozvíjanie potenciálu vybranej cieľovej skupiny osôb so ZP v rôznych oblastiach.

Poskytovateľovi bude zo strany MPSVR SR počas trvania zapojenia do projektu poskytovaná metodická podpora prostredníctvom určeného mentora/mentorov. Mentorom bude zamestnanec MPSVR SR s odbornou a pracovnou skúsenosťou v oblasti práce s ľuďmi s PAS alebo MP.

Mentor bude odbornému zamestnancovi poskytovateľa poskytovať najmä:

  • odbornú podporu v skvalitnení a rozvíjaní odborných činnosti a metód práce s PAS alebo MP,
  • odbornú podporu v ich profesijnom raste a získavaní zručností a vedomostí v oblasti podpory sociálneho začleňovania prijímateľov s PAS alebo MP,
  • odbornú podporu v spracovaní a implementácii metodických usmernení, smerníc a koncepčných materiálov v oblasti podpory sociálneho začleňovania prijímateľov s PAS alebo MP.

Metodická podpora mentora bude poskytovaná najmä prostredníctvom stretnutí s odborným zamestnancom alebo tímom zamestnancov (osobne alebo online formou) v rozsahu približne 40 hodín mesačne. Rozsah, zameranie a formu poskytnutia metodickej podpory mentorom, plánuje odborný zamestnanec v súčinnosti s prideleným mentorom/mentormi.

Celková výška podpory za dobu trvania projektu: 12 487,50 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk        www.ludskezdroje.gov.sk         www.employment.gov.sk

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Nitra

DOPYTOVO – ORIENTOVANÝ PROJEKT

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód projektu v ITMS+: 312080BKP1
Miesto realizácie projektu: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničová 12, 949 11 Nitra
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania: systém refundácie

Trvanie projektu: december 2021 – november 2023
Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby

Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného Projektu prijímateľa, a to poskytnutie NFP v rámci:
Operačný program:                   Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom:     Európsky sociálny fond
Prioritná os:                               8. REACT-EU
Investičná priorita:             13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ:                   8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012) na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

Opis projektu:

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Nitra“ reflektuje potrebu v udržaní prijímateľa sociálnej služby v prirodzenom domácom prostredí. Zároveň podporuje inovatívny charakter poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú zvlášť prispôsobené fyzickým osobám odkázaným na opatrovateľskú starostlivosť vykonávanú formou terénnej sociálnej práce. Sociálna služba kladie špecifické nároky na osobnosť i samotnú službu sociálneho pracovníka opatrovateľky.

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt bude realizovaný v rámci hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Projekt zlepšuje prístup k efektívnejším a kvalitnejším službám. Cieľovou skupinou projektu sú:
– deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby (prijímatelia sociálnej služby),
– zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore (opatrovateľky).

Aktivitu bude realizovať 33 opatrovateliek – zamestnankyne Správy zariadení sociálnych služieb príspevkovej organizácie Mesta Nitry, ktoré budú poskytovať opatrovateľskú službu občanom mesta Nitry podľa zákona o sociálnych službách s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Merateľné ukazovatele projektu žiadateľ stanovil na základe relevancie k hlavnej aktivite projektu a podmienkam OP ĽZ. Hodnoty MU sú uvedené v časti 10 ŽoNFP.

Miestom realizácie projektu je mesto Nitra, ktoré svojou polohou spadá do menej rozvinutého regiónu SR. Žiadateľom o NFP je Správa zariadení sociálnych služieb – príspevková organizácia. Realizácia hlavných aktivít bude prebiehať po dobu 24 mesiacov.

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:
• 54 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykovanie služieb sociálneho začlenenia,
• 33 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby

Výška nenávratného finančného príspevku: 448 800,00 EUR

Výsledok projektu:

Predkladaný projekt ma za cieľ vytvoriť priestor pre poskytovanie opatrovateľskej služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách a zároveň podporiť prácu kvalifikovaných opatrovateliek. Projekt zlepšuje prístup k efektívnejším a kvalitnejším službám.

Udržateľnosť projektu je z formálneho hľadiska riešená v rámci podmienok výzvy, a to udržaním výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku, v zmysle ktorej nemôže počas stanoveného obdobia od schválenia záverečnej platby prijímateľovi dôjsť k skončeniu alebo premiestneniu činnosti mimo programu alebo k podstatnej zmene zámeru alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie pôvodných cieľov. Realizáciou hlavných aktivít projektu žiadateľ zrealizuje naplnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov. Poskytovanie opatrovateľskej služby bude zabezpečené kvalifikovaným personálom. Realizácia projektu zabezpečí udržanie poskytovania opatrovateľskej služby v domácom prostredí a zotrvanie prijímateľom sociálnej služby v prirodzenom domácom a rodinnom prostredí a tak sa predíde umiestňovaniu seniorov a ľudí odkázaných na pomoc do zariadení sociálnych služieb.

Projekt zabezpečí skvalitnenie poskytovania opatrovateľskej služby v kontexte s novými trendmi v tejto oblasti, pričom vysoký dôraz je kladený na osobnú spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov ale aj skvalitnenie životných podmienok prijímateľov sociálnej služby spolu so zamestnancami. Realizácia projektu napomôže zosúladeniu pracovného a rodinného života členov rodiny prijímateľa sociálnej služby, ktorí žijú v spoločnej domácnosti.

Hlavným prínosom projektu je, že sa vytvorí priestor pre poskytovanie opatrovateľskej služby väčšiemu počtu prijímateľov sociálnej služby – fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickým osobám odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách a zároveň sa podporí práca kvalifikovaných opatrovateliek. Projekt prispeje aj k udržaniu existujúcich pracovných miest a vytváraniu nových pracovných miest čím sa podporí aj zamestnanosť mesta.

Náklady na personálne zabezpečenie, ktoré nebudú pokryté z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu budú hradené z rozpočtu žiadateľa v súlade s legislatívou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Z hľadiska sociálno-ekonomických prínosov projektu poskytovanie opatrovateľskej služby prinesie zachovanie prirodzeného domáceho prostredia pre prijímateľa sociálnej služby; vzájomnú toleranciu a rešpekt; zníženie nezamestnanosti v meste, zníženie nákladov na opatrovateľskú službu poskytovanú občanom, ktorí sa vzhľadom na vek, sociálnu odkázanosť alebo nepriaznivý zdravotný stav nedokážu o seba postarať a sú odkázaní na pomoc druhej osoby.

Garantom dlhodobej prevádzkovej udržateľnosti výsledkov projektu po ukončení jeho realizácie bude Správa zariadení sociálnych služieb, pre ktorú je otázka podpory opatrovateľskej služby kľúčová z hľadiska jej strategického rozvoja. Demografický vývoj v meste predpokladá taktiež zvyšujúci sa počet seniorov, t.j. taktiež prehlbujúcu potrebu existencie opatrovateľskej služby a jej rozširovania. Žiadateľ zabezpečí vhodné kapacity, tak aby bola zabezpečená dlhodobá udržateľnosť projektu. Efektívnosť daného projektu bude zabezpečená výberom vhodných, kvalifikovaných pracovných síl. Naplnenie cieľov projektu a merateľných ukazovateľov projektu bude zabezpečené s dôkladným ohľadom počas realizácie projektu.

V období po implementácii projektu bude žiadateľ cieľ projektu ďalej rozvíjať a posúvať na ďalšiu úroveň. V rámci realizácie aktivít projektu žiadateľ naplní požadované merateľné ukazovatele konkretizované v časti 10.1 tejto žiadosti.

Realizácia opatrovateľskej služby bude uskutočňovaná v súlade s platnou legislatívou kvalifikovanými opatrovateľkami a zároveň podporná implementácia projektu riadiacim a pomocným personálom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk       www.ec.europa.eu      www.mpsvr.sk

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Zbierka krabičiek pre seniorov, ktorá sa konala v rámci 4. ročníka projektu s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, neobišla ani seniorov v domoch opatrovateľskej služby v Nitre. Krabičky boli vytvorené z lásky od neznámych ľudí, ktorí chceli potešiť hlavne tých seniorov a PSS, ktorí sú bez rodiny alebo inej blízkej osoby. Každá krabička obsahovala niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, niečo na zábavu a zo srdiečka.

V mene seniorov mesta Nitra, ktorí bývajú v domoch s opatrovateľskou službou ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili do projektu.

Návšteva pani prezidentky Slovenskej republiky

Deň 27. október 2021 bol pre Správu zariadení sociálnych služieb v Nitre významný vzácnou návštevou. Primátor Mesta Nitry Marek Hattas spoločne s riaditeľkou Správy zariadení sociálnych služieb Libušou Mušákovou privítali na pôde organizácie pani prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú.

 

Po krátkom osobnom stretnutí pani prezidentky Slovenskej republiky a pána primátora Mesta Nitry nasledovalo odborné rokovanie, ktorého sa za Mesto Nitra a Správu zariadení sociálnych služieb zúčastnili: primátor Mesta Nitra Marek Hattas, zástupca primátora mesta Miloslav Špoták, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Mesta Nitry a predsedkyňa Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia Anna Laurinec Šmehilová, vedúca odboru sociálnych služieb Mesta Nitry Naďa Šimová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Libuša Mušáková, vedúca úseku sociálnych služieb Správy zariadení sociálnych služieb Silvia Lužáková a podpredseda Rady seniorov Anton Chudík. Témou rokovania boli komunitné sociálne služby, poskytovanie domácej opatrovateľskej služby a stratégia prepojenosti sociálnej a zdravotnej oblasti v kontexte dlhodobej starostlivosti s cieľom, aby človek odkázaný na pomoc iných mohol zotrvať a dôstojne starnúť v prirodzenom domácom prostredí.

    

Pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Libuša Mušáková previedla pani prezidentku Slovenskej republiky denným centrom a dennými stacionármi, v ktorých poskytujeme ambulantnú sociálnu službu seniorom a prijímateľom sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím. Počas prehliadky sa pani prezidentka Slovenskej republiky stretla s našimi prijímateľmi sociálnej služby, ktorí jej odovzdali vlastnoručne a s radosťou vyrobené drobné dary. Tiež bola obdarovaná knižkou poézie od samotnej autorky, prijímateľky sociálnej služby.

    

    

V kruhu opatrovateliek domácej opatrovateľskej služby sa pani prezidentka zaujímala o prácu opatrovateliek, jej úskalia, náročnosť a v neposlednom rade aj krásu tohto mzdovo nedoceneného, no veľmi potrebného a humánneho povolania, významného z hľadiska dlhodobej starostlivosti.

  

S pani prezidentkou Slovenskej republiky sme sa rozlúčili plní príjemných dojmov a vďační, že sme za Správu zariadení sociálnych služieb ako poskytovateľa terénnych, ambulantných a pobytových sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry mohli hovoriť o nami poskytovaných terénnych a ambulantných sociálnych službách a tiež sme mohli priniesť malé nahliadnutie do každodenného života denného centra a denných stacionárov.

   

Silvia Lužáková, vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia

Fotografie: Roman Oravec, Mestský úrad Nitra