Vianočná kapustnica ZpS a ZOS Zobor

Dňa 19.12.2018 sa uskutočnila v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby na Jánskeho ul. 7 v Nitre spoločenská akcia – Vianočná kapustnica. Súčasťou tejto milej akcie bolo aj vystúpenie klientov zariadenia na vianočnej besiedke s bohatým kultúrnym programom, ktorý pozostával z pásma vianočných piesní, prednesu básne so zimnou tematikou, čítaním zvykov a tradícií na Slovensku a scénkou o Vianociach.

Atmosféru klientom spríjemnilo aj hudobné vystúpenie DUA Ego & Laco, ktoré svojimi melódiami vyčarovalo na tvárach klientov úsmev a postaralo sa o dobrú náladu. Mnohí z nich si aj zaspievali a zatancovali.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcom roku.

Úprimne ďakujeme

Vystúpenie študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dňa 12.12.2018 – v čase adventu – navštívili Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby na Jánskeho ul. 7 v Nitre, študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Svojím bohatým kultúrnym programom potešili našich seniorov. Vládla krásna predvianočná atmosféra, klienti počúvali vianočné koledy, spievali spolu so študentmi, s ktorými si aj zatancovali.

Na záver ponúkli študenti klientov zariadenia vianočným pečivom, ktoré pre nich s láskou doma napiekli.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcom roku.

Úprimne ďakujeme

Olympiáda seniorov ZpS a ZOS

Zamestnanci úseku pobytových sociálnych služieb zorganizovali pre klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby 1. ročník Olympiády.
Olympiádu slávnostne zahájila vedúca úseku PhDr. Valábiková. Klientov a zamestnancov privítal moderátor podujatia Mgr. Ondrej Hečko. Do súťažných disciplín, ktorými boli slalom medzi kužeľmi, hod loptičkou do vedra, zhadzovanie kolkov, prelievanie vody do vedra, čuchové a chuťové vnemy a vedomostná súťaž: „poznáš svoje mesto“ sa aktívne zapojilo 25 klientov a na základe výzvy aj vedúca úseku a zamestnanci Mgr. Klučková, Mgr. Šaláteková, Mgr. Tóthová, Mgr. Krenická, Mgr. Pukanová, Bc. Vörösová a Mgr. Hečko. Pre súťažiacich z radov klientov boli pripravené aj vecné ceny, pre troch najlepších bola pripravená deka (1. miesto), fotorámik (2. miesto) a dekoratívna krabička (3. miesto). Súťažiacich z radov tak klientov ako aj zamestnancov všetci intenzívne povzbudzovali.
Za absolvované disciplíny boli súťažiacim prideľované body, na základe ktorých sa stanovilo záverečné poradie nasledovne: 1. miesto pani Edita Vágnerová, 2. miesto pán Lacko Dőrr, 3. miesto pani Mária Iringová. Na záver nielen na počesť víťazov, ale aj všetkých zúčastnených odznela pieseň od skupiny Queen – We are the champions.
Na záver vedúca úseku PhDr. Valábiková srdečne poďakovala všetkým zúčastneným súťažiacim, povzbudzujúcim aj organizátorom tohto milého podujatia.

Denný stacionár oslávil 10. výročie

Štvrtok 20.9.2018 sa niesol v Správe zariadení sociálnych služieb vo sviatočnom duchu. Klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím si pripomenuli 10. výročie založenia denného stacionára.

Slávnostné podujatie sa konalo v priestoroch jedálne SZSS na Baničovej ulici. Okrem klientov a ich rodinných príslušníkov sa podujatia zúčastnili aj pozvaní hostia – pán primátor Jozef Dvonč a dámy z nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis, ktoré s denným stacionárom spolupracujú už od jeho vzniku. Podujatia sa zúčastnili aj klienti denného stacionára pre seniorov, s ktorým klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím taktiež úzko spolupracujú.

Podujatie otvorila pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb a zároveň privítala prítomných. Pán primátor vo svojom príhovore pripomenul dôležité momenty vzniku a fungovania denného stacionára. Pani prezidentka nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis vyzdvihla dlhoročnú spoluprácu s denným stacionárom. Dámy z Homo Nitriensis na podujatí darovali klientom denných stacionárov na pamiatku krásne šálky s logom ich spoločnosti. Za rodičov klientov vystúpila zástupkyňa rodičov, ktorá vo svojom príhovore zhrnula desaťročné pôsobenie denného stacionára. Klienti spolu s rodičmi venovali prítomným hosťom krásne kytice, ktoré hosťom odovzdali klienti. Nasledoval program, ktorý s klientmi pripravili sociálne pracovníčky. V rámci programu odzneli piesne a básničky v podaní klientov, spolu s hrou na gitare a vystúpením nitrianskej heligónky, ktorá bola záverečným číslom programu. Nasledoval voľný program, počas ktorého mali klienti možnosť porozprávať sa s pozvanými hosťami a spoločne si zaspomínať na uplynulých desať rokov života denného stacionára.