Zariadenie opatrovateľskej služby

Poslanie, hodnoty a vízia

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Komu nemožno poskytovať

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

Záujmová činnosť

Jedálny lístok

.

Zariadenie opatrovateľskej služby je zariadenie s celoročnou prevádzkou kde sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby. Jej stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je daný právoplatným rozhodnutím o odkázanosti, ktoré vydáva príslušná obec/mesto podľa miesta trvalého bydliska.

ZOS sa nachádza v mestskej časti Zobor v novo zrekonštruovaných priestoroch, ktorých súčasťou je rozsiahly park s oddychovými zónami.

Zariadenie má kapacitu 56 lôžok. Ubytovanie v zariadení sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách, z ktorých je veľká časť vybavená balkónom.