Interné predpisy

Aktuálne platné vnútorné predpisy a usmernia:

Správa zariadení sociálnych služieb

Smernica o výške úhrady za sociálnu službu pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí platia úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov

Etický kódex zamestnancov SZSS

.
Zariadenie sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby)

Evidencia žiadateľov ZpS a ZOS Smernica upravujúca postup zaraďovania žiadostí do evidencie a podmienky prijímania žiadateľov do Zariadenie sociálnych služieb

.
Denný stacionár

Smernica – Postup zaraďovania žiadostí o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári do evidencie žiadateľov

.

Opatrovateľská služba

 Evidencia žiadateľov opatrovateľská služba

Usmernenie k etickému kódexu opatrovateľov/opatrovateliek domácej opatrovateľskej služby

.
Smernica ku krátkodobému podnájmu nebytových priestorov na prevádzke Olympia

Smernica ku krátkodobému podnájmu nebytových priestorov na prevádzke Olympia Smernica ku krátkodobému podnájmu nebytových priestorov na prevádzke Olympia

.
Smernica upravujúca spôsob prijímania darov

Smernica upravujúca spôsob prijímania darov Spôsob prijímania darov

.
Zoznam interných predpisov

Zoznam všetkých aktuálne platných interných predpisov Zoznam interných predpisov