Interné predpisy

Aktuálne platné vnútorné predpisy a usmernia:

Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby

Evidencia žiadateľov ZpS a ZOSSmernica upravujúca postup zaraďovania žiadostí do evidencie apodmienky prijímania žiadateľov do ZpS a ZOS

.
Denný stacionár

Smernica – Postup zaraďovania žiadostí o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári do evidencie žiadateľov

.

Opatrovateľská služba

Evidencia žiadateľov ZpS a ZOS Evidencia žiadateľov opatrovateľská služba

.
Smernica upravujúca spôsob prijímania darov

Zoznam všetkých aktuálne platných interných predpisov Spôsob prijímania darov

.
Zoznam interných predpisov

Zoznam všetkých aktuálne platných interných predpisov Zoznam všetkých aktuálne platných interných predpisov