Sociálna rehabilitácia a skupinové cvičenie

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, a pri základných sociálnych aktivitách.
Našim cieľom je prispieť k zabezpečeniu dôstojného a maximálne hodnotného života našich obyvateľov, podporiť ich sebestačnosť, samostatnosť, nezávislosť, a to nácvikom a rozvojom zručnosti, aktivizovaním ich schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Skupinové cvičenie

Skupinové cvičenie sa vykonáva každý pracovný deň. Pohybovou aktivitou sa rozumie cielené využitie metodicky upraveného pohybu s terapeutickým zámerom. Výhodou skupinového cvičenia je priaznivý vplyv kolektívu na jedinca, psychická podpora, motivácia klienta pri udržiavaní výkonu s ostatnými cvičiacimi klientmi. Pri skupinovom cvičení je dôležitý výber klientov. Skupina by mala byť homogénna – s rovnakou diagnózou, zdatnosťou, vekom a pod.
Aktívny pohyb má účinky na jednotlivé systémy (nervový, endokrimný, kardiovaskulárny, dýchací , tráviaci, uropoetický systém, koža a termoregulácia).

Cieľom:
• posilnenie svalového korzetu
• zlepšiť a udržať vitálne funkcie
• zlepšiť a udržať pohybový aparat a priaznivé ovplyvnenie psychiky klienta
• zlepšiť koordinácie a kondície klienta
• prevencia vzniku svalovej nerovnováhy, ktorá vzniká skrátením predovšetkým posturálnych svalov
• podpora fyziológie všetkých funkcii daľších orgánov
• podpora adaptačných mechanizmov na novovzniknutú situáciu ochorenia, poprípade rekonvalescencie

Využívajú sa rôzne pomôcky – stolička, overbal, loptičky, činky….
Klienti majú na výber 2 skupinových cvičení. Ráno o 8,30 hod skupinové cvičenie na ZOS ( spoločenská miestnosť) klienti imobilní alebo čiastočne imobilní klienti zo ZOS. Skupina o 9 hod veľká telocvičňa pre mobilných klientov.

Plán aktivít do konca roka 2021 – denné stacionáre

Plán aktivít a činností na obdobie september – december 2021 pre denný stacionár pre osoby s postihnutím autistického spektra, denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím a denný stacionár pre seniorov.

Plán aktivít denné stacionáre 9 – 12/2021

Prechádzka v mestskom parku Sihoť

Nitriansky mestský park Sihoť je zelenou oázou uprostred rušného mesta a vyhľadávaným miestom pre oddych a zábavu. Nachádza sa pod Nitrianskym hradom a je súčasťou letného kúpaliska. Za pekného slnečného počasia sa preto dňa 08.09.2021 uskutočnila prechádzka prijímateľov sociálnej služby Zariadenia pre seniorov Zobor v sprievode sociálnych pracovníkov a fyzioterapeutov. PSS si prešli sieť vychádzkových chodníkov, ktoré sú usporiadané do tvaru hviezdy.

   

Mali tak možnosť vidieť bohatú zeleň mestského parku. Z hľadiska zastúpenia stromov a kríkov sú jednotlivé časti parku veľmi odlišné vekom i druhovým zastúpením. Mnoho stromov je starších ako 80 rokov a najpočetnejšie zastúpenie má lipa malolistá. Nachádzajú sa tu okrem iného jaseň štíhly, dub turnerov, pagaštan paviový, brezy bradavičnaté, topole čierne, paulovnia plstnatá, sekvojovec mamutí a iné. Prešli sa okolo historicky najznámejšej Žabej fontány od nitrianskeho sochára Michala Júliusa Bártfaya, klasicistickej letnej kaviarni, ktorú dal v roku 1831 postaviť biskup Jozef Wurum. PSS neobišli ani gazdovský dvor s domácimi zvieratami a areál lesnej zvery. Pozorovali ovce, kozy, oslíka kačice, daniele a muflóny. Zvieratá boli privezené zo zoologických záhrad v Bratislave, Bojniciach Horných Lefantoviec a zo Sološnice. Prechádzku PSS ukončili v cukrárni s dobrou kávičkou a koláčikom.

Vláčikom po meste Nitra

V našom Zariadení pre seniorov Zobor, sme pre prijímateľov sociálnej služby uskutočnili výlet „Vláčikom po meste Nitra“. Niektorí PSS, ktorí pochádzajú z iných miest Slovenska, mali možnosť vidieť krásy historického mesta Nitry. S mobilnými aj čiastočne mobilnými PSS sme sa o 8:00 stretli pred zariadením, kde nás čakal výletný vláčik. Po usadení PSS sme vyrazili na poznávaciu cestu.

Naša trasa viedla popri amfiteátri, nitrianskych kasárňach, previezli sme sa cez most, ktorý vedie ponad rieku Nitru. Počas cesty sme videli hokejový štadión a prerobený futbalový štadión. Navštívili sme Nitriansky park – SIHOŤ, kde nás vláčik previezol aj okolo Starého Biskupského Hostinca. Cesta pokračovala cez Župné námestie a okolo starého Župného domu, kde si niektorí PSS zaspomínali ako tam pracovali. Vláčik neobišiel ani Nitriansky hrad a slávnu sochu nitrianskeho CORGOŇA. Zastavili sme na Svätoplukovom námestí, kde si PSS pochutnali na káve a zmrzline. Touto milou činnosťou sa pomalinky končil náš výlet. Spiatočná cesta viedla popri rieke Nitra a Brezovom hájiku. Po príchode do Zariadenia pre seniorov Zobor, PSS poďakovali za spríjemňovanie výletu akustickým sprievodným výkladom o histórií Nitry a pustenie hudby na spiatočnej ceste domov. PSS zatlieskali milému šoférovi vláčika za šťastný príchod domov.

Bližšie k sebe vďaka tvorivosti

Mesto Nitra v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre pripravilo projekt s názvom Bližšie k sebe vďaka tvorivosti, ktorého cieľom je aktivizácia seniorov a senioriek,  podpora celostného rozvoja osobnosti jedinca a tiež podpora medzigeneračných vzťahov, nakoľko pripravených workshopov sa môžu zúčastniť seniori a tiež zástupcovia generácie detí alebo vnúčat, pričom príbuzenský vzťah nie je podmienkou. Účastníci budú mať možnosť nácviku praktických zručností z oblasti umenia a ľudových remesiel.

Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť telefonicky 037/ 6 502 388 alebo e-mailom na: hrozenska@msunitra.sk najneskôr do 5 dní pred konaním workshopu. O poradí rozhoduje dátum a čas prihlásenia sa do konkrétneho workshopu. Účastníci neplatia žiadny poplatok.

Počas realizácie workshopov sa riadime aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami. Účastníci a účastníčky workshopov sa pri vstupe do KOS v Nitre preukážu potvrdením o očkovaní (covid pasom), platným antigénovým testom (nie starším ako 48h)  alebo PCR či LAMP testom (nie starším ako 72h) alebo potvrdením o prekonaní koronavírusu v ostatných 180 dňoch.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Našiel sa fotoaparát

V areáli Správy zariadení sociálnych služieb na prevádzke Baničova 12, Nitra sa v pondelok 6.9.2021 našiel v záhrade za budovou fotoaparát.
V prípade, že ste majiteľom fotoaparátu na fotografii, kontaktujte nás na telefónnom čísle 037/69 255 11

Pozvánka na Týždeň dobrovoľníctva 2021

V Nitrianskom kraji sa v dňoch 16. – 22. septembra 2021 koná Týždeň dobrovoľníctva 2021, v rámci ktorého sa dobrovoľníci môžu zapojiť do činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Správa zariadení sociálnych služieb sa v dňoch 20. – 21. septembra 2021 registrovala s aktivitou pod názvom „Skrášlime si záhrady pre našich seniorov“ v rámci ktorej sa môžete zaregistrovať a pomôcť upraviť vonkajšie priestory Zariadenia pre seniorov na Janského 7, Nitra a tiež záhradu na Baničovej 12, Nitra.

Registrovať sa môžete na nasledujúcich odkazoch:
20.9.2021
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/SZSS/20.9.2021
21.9.2021
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/SZSS/21.9.2021

Naša organizácia má dve krásne záhrady, ktorých údržba je pomerne časovo náročná a pomoc dobrovoľníkov ohľadom ich úpravy je pre nás vždy vítaná. Záhrada si vyžaduje údržbu v každom ročnom období, preto pomoc dobrovoľníkov ohľadom vyhrabania lístia, ostrihania kríkov, vyzbierania konárov a odpadkov, prípadne pokosenia trávnikov a úpravu kvetinových záhonov veľmi uvítame. Aktivity v rámci týždňa dobrovoľníctva by sa vykonávali v dvoch dňoch, jeden deň na prevádzke Denného stacionára pre seniorov, ŤZP, autistov a denného centra pre seniorov na Baničovej 12 a 14, Nitra a druhý deň na prevádzke Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7, Nitra.

Budeme sa tešiť na dobrovoľníkov, či už jednotlivcov alebo skupiny, ktorí prejavia záujem o pomoc v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2021.