Vízia, poslanie a ciele poskytovateľa

     Víziou našej organizácie je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

     Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa. Prijímateľ sociálnej služby je naším partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

     Poslaním Správy zariadení sociálnych služieb je poskytovať kvalitné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Mesta Nitra. Cieľom poskytovaných sociálnych služieb je rozpoznať a adekvátne, odborne a empaticky reagovať na požiadavky prijímateľa.

     Víziou organizácie je poskytovať komplexné sociálne služby občanom mesta Nitry, a to prostredníctvom širokej ponuky sociálnych služieb:

• Ponúkať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby,
• sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nami poskytovaných služieb,
• byť jedným z najvyhľadávanejších poskytovateľov sociálnych služieb,
• zamestnávať tím najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností zameraných na klienta, podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, rovnako v profesionálnom ako v osobnostnom raste,
• vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie života prijímateľa, pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti osobám so zdravotným, duševným a iným postihnutím,
• zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k sociálnej integrácii prijímateľov sociálnych služieb, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie.

     V rámci neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb chceme pri poskytovaní sociálnych služieb vytvoriť prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.

     Stratégia rozvoja organizácie je v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Nitrianskom kraji a III. Komunitným plánom sociálnych služieb v Meste Nitra, nadväzuje na doterajšie výsledky práce Správy zariadení sociálnych služieb a zohľadňuje trendy poskytovania sociálnych služieb s cieľom:

• Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami jednotlivca a komunity,
• podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť,
• zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb,
• podporiť vytváranie siete sociálnych služieb,
• predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín,
• posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta Nitry,
• skvalitniť spoluprácu medzi poskytovateľmi sociálnych služieb,
• zvýšiť informovanosť o poskytovaných sociálnych službách,
• podporiť rozvoj ambulantných sociálnych služieb, domácej opatrovateľskej služby a iných terénnych a podporných služieb.