Sociálna výdajňa potravín mesta Nitry

Sociálna výdajňa potravín je zriadená Mestom Nitra a prevádzkovaná SZSS pod záštitou a gesciou Potravinovej banky Slovenska. Bezplatná pomoc podľa Smernice primátora č. 8/2010 o poskytovaní pomoci občanom mesta Nitry v Sociálnej výdajni potravín mesta Nitry v znení dodatku č. 2 sa formou výdaja najmä potravín, potravinových výrobkov a rozličného tovaru osobnej spotreby v súčasnosti poskytuje desiatkam obyvateľov Nitry. Sociálna výdajňa potravín je zriadená a prevádzkovaná v priestoroch Mestskej tržnice v Nitre.

Sociálna výdajňa potravín je zásobovaná prostredníctvom viacerých dodávateľov či už bezodplatne na základe ich spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska alebo formou potravín zakúpených za dohodnuté zvýhodnené ceny z finančných prostriedkov Mesta Nitra. Zásobovanie sociálnej výdajne je zabezpečované pracovníkom a dopravným prostriedkom SZSS.

Potraviny sú vydávané na základe bodov na čipových kartách vydávaných Mestským úradom v Nitre. Maximálny počet bodov na mesiac, ktorý môžu obyvatelia Nitry využiť v sociálnej výdajni je 35 (dôchodok do 201,- €), prípadne 25 bodov (dôchodok 201,01 € a viac). Oprávnenými žiadateľmi o túto formu pomoci sú okrem dôchodcov aj rodiny v hmotnej núdzi (15 bodov rodič, 5 – 8 bodov dieťa) a tiež občania v krízovej sociálnej situácii (25 bodov). Finančná hodnota jedného bodu nie je stanovená. Poplatok za vydanie karty, ktoré musí prijímateľ vopred zaplatiť, je 5,- €.

Smernica primátora č. 8/2010 v znení dodatku č. 2 ani Dohoda o potravinovej pomoci uzatváraná s Potravinovou bankou Slovenska neupravuje formu odovzdávania potravín osobám v núdzi. Podľa čl. IV ods. 7. vyššie uvedenej smernice stanovuje hodnotu tovaru v bodoch zodpovedný pracovník sociálnej výdajne potravín, ktorý má právo výšku bodov tovaru zvyšovať a znižovať s ohľadom na druh a kvalitu ponúkaného tovaru.

Sociálna výdajňa potravín mesta Nitra je pre občanov otvorená nasledovne:
utorok 11:30 – 15:00
štvrtok 11:30 – 15:00

 Cenník (body) sociálna výdajňa platný od 1.12.2021