Národný projekt – Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód projektu v ITMS+:  312041U153

Miesto realizácie projektu: Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 680/7,  949 01 Nitra

Použitý systém financovania: transfer
 
Trvanie projektu: 1.12.2023 – 31.12.2023

Hlavná aktivita projektu: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie na základe schválenej žiadosti prijímateľa, a to poskytnutie NFP v rámci:
Operačný program:                Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom:   Európsky sociálny fond

Prioritná os:                            4 – sociálne začlenenie
Špecifický cieľ:                       4.2.1. – prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Oblasť intervencie:                 112 – Zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Schéma pomoci:

  • Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (Schéma DM č.3/2021) pomoc poskytnutá jedinému podniku (v zmysle čl. 2, ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č.1407/2013), ktorá neprekročí súhrnne 200 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov a jej poskytnutie je v súlade s právnym predpisom EÚ o poskytnutí pomoci „de minimis“,
  • Schéma pomoci de minimis na podporu opatrovateľskej služby ( Schéma pomoci všeobecného hospodárskeho záujmu, Schéma DM č.1/2023 v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 36/2012 z 5.apríla 2012 o uplatnení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorá neprekročí 500 000 EUR v priebehu obdobia prechádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka.

Opis projektu:

Národný  projekt „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ reflektuje na potrebu v udržaní prijímateľa sociálnej služby v prirodzenom domácom prostredí. Zároveň podporuje inovatívny charakter poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú zvlášť prispôsobené fyzickým osobám odkázaným na opatrovateľskú službu vykonávanú terénnou formou.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby. Podpora zvyšovania profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby. Cieľovou skupinou projektu sú:

– osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom,

– zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore (opatrovateľky).

Aktivitu bude realizovať 33 opatrovateliek – zamestnankyne Správy zariadení sociálnych služieb príspevkovej organizácie Mesta Nitry, ktoré budú poskytovať opatrovateľskú službu občanom mesta Nitry podľa zákona o sociálnych službách s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Miestom realizácie projektu je mesto Nitra,  ktoré svojou polohou spadá do menej rozvinutého regiónu SR. Žiadateľom o NFP je Správa zariadení sociálnych služieb – príspevková organizácia.  Realizácia hlavných aktivít bude prebiehať po dobu 1 mesiaca.

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:

  • 49 prijímateľov sociálnej služby využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na podporu  sociálneho začlenenia,
  • 27 pracovných miest zamestnancov – opatrovateliek (prepočítaný na plné pracovné úväzky) na podporu zvyšovania profesionality

Výška nenávratného finančného príspevku: maximálna nárokovateľná časť 20 250,00 EUR

Výsledok projektu:

Predkladaný projekt má za cieľ vytvoriť priestor pre poskytovanie opatrovateľskej služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách a zároveň podporiť prácu kvalifikovaných opatrovateliek. Projekt  zlepšuje prístup k efektívnejším a kvalitnejším službám.

Realizáciou hlavných aktivít projektu žiadateľ zrealizuje naplnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov. Poskytovanie opatrovateľskej služby bude zabezpečené kvalifikovaným personálom. Realizácia projektu zabezpečí udržanie poskytovania opatrovateľskej služby v domácom prostredí a zotrvanie prijímateľov sociálnej služby v prirodzenom domácom a rodinnom  prostredí,  a tak sa predíde umiestňovaniu seniorov a ľudí odkázaných na pomoc do zariadení sociálnych služieb.

Projekt zabezpečí skvalitnenie poskytovania opatrovateľskej služby v kontexte s novými trendmi v tejto oblasti, pričom vysoký dôraz je kladený na osobnú spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov, ale aj skvalitnenie životných podmienok prijímateľov sociálnej služby spolu so zamestnancami. Realizácia projektu napomôže zosúladeniu pracovného a rodinného života členov rodiny prijímateľa sociálnej služby, ktorí žijú v spoločnej domácnosti.

Hlavným prínosom projektu je, že sa vytvorí priestor pre poskytovanie opatrovateľskej služby väčšiemu počtu prijímateľov sociálnej služby – fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickým osobám odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách a zároveň sa podporí práca kvalifikovaných opatrovateliek.

Náklady na personálne zabezpečenie, ktoré nebudú pokryté z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu budú hradené z rozpočtu žiadateľa v súlade s legislatívou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Z hľadiska sociálno-ekonomických prínosov projektu poskytovanie opatrovateľskej služby prinesie zachovanie prirodzeného domáceho prostredia pre prijímateľa sociálnej služby; vzájomnú toleranciu a rešpekt; zníženie nezamestnanosti v meste, zníženie nákladov na opatrovateľskú službu poskytovanú občanom, ktorí sa vzhľadom na vek, sociálnu odkázanosť alebo nepriaznivý zdravotný stav nedokážu o seba postarať a sú odkázaní na pomoc druhej osoby.

Garantom dlhodobej prevádzkovej udržateľnosti výsledkov projektu po ukončení jeho realizácie bude Správa zariadení sociálnych služieb, pre ktorú je otázka podpory opatrovateľskej služby kľúčová z hľadiska jej strategického rozvoja. Demografický vývoj v meste predpokladá taktiež zvyšujúci sa počet seniorov, t.j. taktiež prehlbujúcu potrebu existencie opatrovateľskej služby a jej rozširovania. Žiadateľ zabezpečí vhodné kapacity, tak aby bola zabezpečená dlhodobá udržateľnosť projektu. Efektívnosť daného projektu bude zabezpečená výberom vhodných, kvalifikovaných pracovných síl. Naplnenie cieľov projektu a merateľných ukazovateľov projektu bude zabezpečené s dôkladným ohľadom počas realizácie projektu.

V období po implementácii projektu bude žiadateľ cieľ projektu ďalej rozvíjať a posúvať na ďalšiu úroveň. V rámci realizácie aktivít projektu žiadateľ naplní požadované merateľné ukazovatele.

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby bude v súlade s platnou legislatívou kvalifikovanými opatrovateľkami a zároveň bude implementácia projektu realizovaná riadiacim a pomocným personálom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.