Dobrá prax – opatrovateľská služba

Rozvoj odborných kompetencií

Bytový dom Senior

Povedali o nás

. Interné školenia opatrovateľov a opatrovateliek domácej opatrovateľskej služby

Úsek sociálnych služieb Baničova a Olympia realizuje pre opatrovateľov a opatrovateľky domácej opatrovateľskej služby spravidla minimálne trikrát ročne interné školenia na vybrané témy s cieľom poskytovať opatrovateľom a opatrovateľkám domácej opatrovateľskej služby odbornú podporu, vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a hľadanie optimálnych riešení pre rôzne situácie vznikajúce v domácej opatrovateľskej službe.

Interné školenia realizované aj formou prezentácií sa dotýkajú rôznych oblastí profesionálneho výkonu práce ako napr. ochrana ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby, deeskalačné techniky v sociálnych službách, kvalita poskytovanej sociálnej služby, techniky manipulácie s prijímateľom sociálnej služby pri poskytovaní úkonov opatrovateľskej služby, ochrana prijímateľov sociálnej služby pred zlým zaobchádzaním, dokumentovanie opatrovateľského procesu a pod.

Opatrovatelia a opatrovateľky domácej opatrovateľskej služby majú možnosť zúčastňovať sa aj školení, ktoré na rôzne odborné témy (ošetrovanie dekubitov, výživa, diabetes,…) organizuje úsek opatrovateľskej služby Zobor, pričom školitelia sú prizvaní odborníci v danej problematike. Touto spoluprácou podporujeme prístup opatrovateľov a opatrovateliek domácej opatrovateľskej služby aj k vzdelávaniu v špecifických odborných oblastiach súvisiacich s výkonom ich opatrovateľskej činnosti.

PhDr. Silvia Lužáková, vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia