Dobrá prax – denné centrum

Prepájanie sociálnych služieb

Dobrovoľnícka činnosť

.

Spolupráca medzi denným stacionárom a denným centrom

Úsek sociálnych služieb Baničova a Olympia poskytuje ambulantné a terénne sociálne služby: denný stacionár, denné centrum, domáca opatrovateľská služba, požičiavanie pomôcok a prepravná služba.

Správa zariadení sociálnych služieb vzhľadom na jednotlivé špecifiká odborného prístupu prevádzkuje tri denné stacionáre v zameraní na cieľovú skupinu seniori, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s poruchami autistického spektra.

Na prevádzke Baničova 12, Nitra sa nachádza okrem denného stacionára pre seniorov a denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím aj denné centrum určené pre osoby v dôchodkovom veku, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre starých rodičov s vnukom, či vnučkou.

Víziou úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia bolo a je postupne vytvárať spoluprácu v rámci týchto druhov sociálnych služieb, podporovať prepojenosť organizovaných aktivít a podujatí a rovnako aj odstraňovať bariéry vo forme predsudkov – ľudí spájať prostredníctvom zdieľania spoločných aktivít a spoločne stráveného času.

Sme radi, že v roku 2023 sa nám podarilo v prvom kroku prepájania sociálnych služieb zrealizovať už niekoľko spoločných podujatí pre prijímateľov sociálnej služby denný stacionár pre seniorov a denné centrum. Zdravotný stav, životné okolnosti a osobné príbehy si nevyberáme, píše ich sám život, ale čo môžeme, je nechať si otvorené srdce pre nové stretnutia, spoznávanie sveta iného človeka a pre vytváranie nových spoločných príbehov. Pretože: „Nikto nie je ostrovom samým pre seba,…“ (John Donne) a vždy je možné byť človeku človekom v porozumení a ľudskosti.

PhDr. Silvia Lužáková, vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia


Spolupráca denných centier Správy zariadení sociálnych služieb

Spolupráca je základným stavebným kameňom úspechu v organizáciách a inštitúciách. Je to dynamický proces, ktorý umožňuje spájať svoje zdroje, schopnosti a znalosti s cieľom dosiahnuť spoločné ciele a úspechy.

V dnešnom svete, kde sa podmienky rýchlo menia a náročné výzvy vyžadujú flexibilitu a inováciu, sa spolupráca stáva ešte dôležitejšou. V prípade Denného centra Baničova a Denného centra Olympia sme mali tú česť skúsiť túto spoluprácu na vlastnej koži. Naša spoločná aktivita, ktorá nesie názov „Október v pohybe“ je skvelým príkladom toho, ako môže úzka spolupráca priniesť prospech pre všetkých.

Spojením našich síl sme dokázali poskytnúť prijímateľom sociálnej služby širšie spektrum možností, zároveň sme posilnili väzby v komunite a získali cenné skúsenosti. Kľúčom k úspechu v spolupráci je otvorená komunikácia, vzájomná dôvera a zdieľanie zdrojov. Keď rôzne, ale zároveň identické časti jednej inštitúcie dokážu spojiť svoje sily a pracovať ako jeden tím, môžu spoločne dosiahnuť významné veci.

Vytváranie a udržiavanie týchto partnerstiev si vyžaduje úsilie a oddanosť, ale v dlhodobom horizonte sa môže prejaviť ako kľúčový faktor pre rast a úspech.

Spolupráca medzi Denným centrom Baničova a Denným centrom Olympia je začiatkom dlhej a plodnej cesty. Veríme, že ďalšie projekty a iniciatívy nám umožnia ďalej posilňovať vzťahy a prinášať prospech nielen našej inštitúcii, ale aj celej našej komunite.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce