EON

V zmysle §77 ods. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov obec a vyšší územný celok zisťujú priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb, a ak ide o sociálne služby poskytované v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia podľa registra, v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu sociálnej rehabilitácie, na hodinu služby včasnej intervencie, na hodinu opatrovateľskej služby, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018