Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení: Jana Šipošová, referent stravovania

Oznámenie je možné podať písomne na adresu: Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 680/7, 949 01 Nitra, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  • osobne, v uzatvorenej obálke s označením „DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY – NEOTVÁRAŤ“ počas úradných hodín do kancelárie asistenta riaditeľa na ul. Baničova 522/12, 949 11 Nitra,
  • poštou, na adresu Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 680/7, 949 01 Nitra v uzatvorenej obálke s označením „DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY – NEOTVÁRAŤ“,
  • elektronickou poštou, zaslanou na adresu oznamovatel.szssgmail.com – nepretržitý prístup,
  • poštou, zaslanou do kancelárie asistenta riaditeľa Správy zariadení sociálnych služieb, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK RIADITEĽA SZSS – NEOTVÁRAŤ“ (tento spôsob podania oznámenia je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti zodpovednej osoby príp. protikorupčnému koordinátorovi).

Smernica príspevkovej organizácie Mesta Nitry Správa zariadení sociálnych služieb č. 8/2023 o preverení oznámení protispoločenskej činnosti