Víta Vás Správa zariadení sociálnych služieb

Správa zariadení sociálnych služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Nitry, zriadenou v roku 2005. Správa zariadení sociálnych služieb je verejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Terénnou formou sú poskytované sociálne služby:

 • domáca opatrovateľská služba;
 • prepravná služba;
 • požičiavanie pomôcok;
 • sociálna služba v jedálni;

poskytujeme i sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb:

 • v dennom stacionári pre seniorov, Baničova 12, Nitra;
 • v dennom stacionári pre autistov, Baničova 12, Nitra;
 • v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím, Baničova 12, Nitra;
 • v zariadení pre seniorov, Jánskeho 7, Nitra;
 • a v zariadení opatrovateľskej služby, Jánskeho 7, Nitra.

Významnou súčasťou širokej škály sociálnych služieb sú aj denné centrá, v minulosti známe ako kluby dôchodcov, ktoré významnou mierou prispievajú k aktivizácii života seniorov.

Sociálne služby

Správa zariadení sociálnych služieb poskytuje sociálne služby, ktoré má v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja:

 • domáca opatrovateľská služba
 • zariadenia sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby
 • prepravná služba
 • požičiavanie pomôcok
 • sociálna služba v jedálni
 • denný stacionár pre seniorov
 • denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím
 • denný stacionár pre autistov
 • denné centrá