Komfortnejšia a operatívnejšia preprava imobilných prijímateľov sociálnych služieb

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Kód projektu v ITMS2014+: 302021BTP4
Prijímateľ: Správa zariadení sociálnych služieb,
Janského 680/7, 949 11 Nitra
Kód výzvy: NFP302020BTP4

Hlavná aktivita projektu: Zabezpečenie komfortnejšej a operatívnejšej prepravy imobilných prijímateľov sociálnych služieb v rámci poskytovania sociálnej služby prepravná služba §42 v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného Projektu prijímateľa, a to poskytnutie NFP na nákup 8-9 miestneho vozidla s elektrickou hydraulickou plošinou a kotvením pre 2 invalidné vozíky.

Opis projektu:
Projekt „Komfortnejšia a operatívnejšia preprava imobilných prijímateľov sociálnych služieb“ reflektuje potrebu v udržaní prijímateľa sociálnej služby v prirodzenom domácom prostredí. Zároveň podporuje inovatívny charakter poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú zvlášť prispôsobené fyzickým osobám odkázaným na opatrovateľskú starostlivosť. Sociálna služba kladie špecifické nároky aj na zabezpečenie prepravy prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom vozidiel prispôsobených na prepravu imobilných prijímateľov sociálnych služieb v invalidných vozíkoch, za týmto účelom je predmetom projektu obstaranie 8 až 9-miestneho vozidla vybaveného hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotvením pre dva invalidné vozíky.

Hlavný cieľom projektu je poskytovanie prepravnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb tak, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt zlepšuje prístup k efektívnejším a kvalitnejším službám aj skutočnosťou, že aktuálne disponujeme len vozidlom na prepravu osôb na invalidnom vozíku s kapacitou jeden vozík, pričom v aktuálnom projekte sme sa zamerali na obstaranie vozidla pre prepravu dvoch invalidných vozíkov súčasne. Cieľovou skupinou projektu sú:
– fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby (prijímatelia sociálnej služby).

Aktivitu budú realizovať vodiči – zamestnanci Správy zariadení sociálnych služieb príspevkovej organizácie Mesta Nitry, ktorí budú poskytovať prepravnú službu občanom mesta Nitry podľa zákona o sociálnych službách s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby, podporné činnosti budú realizovať zamestnankyne zodpovedné za koordináciu prepráv a za komunikáciu s prijímateľmi sociálnych služieb a s ich rodinnými príslušníkmi.

Miestom realizácie projektu je územie mesta Nitra, ktoré svojou polohou spadá do menej rozvinutého regiónu SR. Žiadateľom o NFP je Správa zariadení sociálnych služieb – príspevková organizácia. Realizácia hlavných aktivít bude prebiehať po dobu 12 mesiacov.

Výška nenávratného finančného príspevku: 43 811,65 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 2014-2020.