Fašiangové obdobie v dennom stacionári pre seniorov

Fašiangy sú tradičné obdobie veselých osláv a karnevalov, ktoré sa konajú pred začiatkom veľkého pôstu. Termín „fašiangy“ pochádza z nemeckého slova „Fastnacht“ alebo Fasching“, ktoré označujú posledné dni pred obdobím pôstu. Je to obdobie od Troch kráľov až do Popolcovej stredy, ktoré je spojené s rôznymi zvykmi a tradíciami vrátane príprav obľúbených tradičných šišiek a fánkov.

Pre prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári bolo toto obdobie príležitosťou na kreatívnu tvorbu. S radosťou sme sa venovali fašiangovej výzdobe v dennom stacionári. Vytvorili sme krásne karnevalové masky, ktorými sme vyzdobili naše priestory.

Seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením sa zúčastnili aj na popoludňajšom podujatí Šiška party, ktorú organizovalo denné centrum. Šišky a fánky sú tradičné dobroty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou fašiangových osláv. Počas podujatia mali naši seniori a prijímatelia sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením príležitosť prežiť príjemné spoločné chvíle, vytvoriť si spomienky a posilniť vzájomné vzťahy. Páčila sa im aj pripravená súťaž v rámci ochutnávania šišiek a fánok, ktoré hodnotila vybraná porota, a taktiež si pochutnali na pripravených domácich dobrotách. Dúfame, že tieto zážitky im poskytli radosť a príjemný pocit, ktoré im pomáhajú cítiť sa podporovaní a integrovaní v rámci komunity.
Naši seniori sa spolu s prijímateľmi sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením zúčastnili aj hudobného vystúpenia Nitrianskych heligonkárov, čo im prinieslo veľkú radosť a mali možnosť si tak zaspievať ľudové piesne. Tentokrát si hudobná skupina pripravila spestrenie v podobe veselých fašiangových módnych doplnkov, čo prispelo k ešte uvoľnenejšej atmosfére a k celkovému pozitívnemu dojmu zo dňa.

Sme radi, že sme mohli našim prijímateľom sociálnej služby v dennom stacionári spríjemniť predveľkonočné obdobie a pripomenúť si spoločne slovenské tradície a zvyky, ktoré sú súčasťou našich životov.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

SuperOčko

Spolu s občianskym združením SuperOčko sa uskutočnila akcia, počas ktorej si mohli prijímatelia sociálnej služby bezplatne nechať zmerať zrak. Táto iniciatíva mala za cieľ podporiť zdravie a pohodu prijímateľov sociálnej služby.

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov a starostlivosť o neho je nevyhnutná. Pracovníci z občianskeho združenia SuperOčko poskytovali svoje služby s odbornosťou a klienti sa mohli spoľahnúť na kvalitné meranie a poradenstvo týkajúce sa ich zraku.

Okrem toho bola akcia príležitosťou na osvetu o dôležitosti pravidelných prehliadok očí a prevencii rôznych očných ochorení. Mnohí z nich sa dozvedeli o svojom aktuálnom zrakovom stave a dostali odporúčania ohľadne ďalších krokov, ktoré by mali podniknúť.

Takéto akcie sú dôležité nielen pre zlepšenie zdravotného stavu, ale aj pre vytvorenie pocitu súdržnosti a starostlivosti o seba a o svojich blízkych. Dúfajme, že sa budú podobné udalosti opakovať aj v budúcnosti a že budú ešte úspešnejšie a prospešnejšie pre všetkých zúčastnených.

Bc. Lucia Pavlíková

Správa o činnosti v dennom stacionári pre seniorov

V našom dennom stacionári pre seniorov sa snažíme vytvoriť prostredie, kde sa prijímatelia sociálnej služby môžu podieľať na rôznorodých aktivitách, ktoré nielen posilňujú a podporujú ich fyzické a duševné zdravie, ale aj prispievajú k vytváraniu pevných sociálnych väzieb a k zlepšeniu kvality života. Tieto aktivity nie sú len súčasťou bežného denného režimu, ale majú aj výrazný pozitívny vplyv na celkový rozvoj našich prijímateľov sociálnych služieb.

V priebehu 2. polroku 2023 sme sa venovali rôznym pravidelným aktivitám, ktoré boli zamerané najmä na kognitívny tréning a tréning pamäti, relaxáciu v multisenzorickej miestnosti, aktivity s prvkami biblioterapie, reminiscenčnej terapie a gardenterapie. Okrem pravidelných aktivít mali prijímatelia sociálnych služieb možnosť zúčastniť sa aj organizovaných podujatí. Najobľúbenejšie podujatie, ktoré sa realizuje pravidelne raz mesačne je „Poobedie s Nitrianskymi heligonkármi“, kde si prijímatelia sociálnej služby zaspievajú ľudové pesničky a vždy sa tešia na spestrenie popoludnia.

Na konci leta sa konalo podujatie „Otvorenie komunitnej záhradky“, ktorá bola vytvorená vďaka úspešnému projektu podporeného Nadáciou Henkel Slovensko. Na podujatí sa zúčastnili prijímatelia sociálnej služby denného stacionára a aj denného centra. Komunitná záhradka má u prijímateľov sociálnych služieb veľký úspech, tešia sa z nej a poskytuje im krásny pohľad z letnej terasy denného stacionára, kde radi trávia čas cez letné dni. Zároveň vytvára priestor na utužovanie vzťahov a tvorbu nových sociálnych väzieb.

Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť sa zúčastňovať na kurze mentálnej aritmetiky, ktorá sa konala pravidelne každý týždeň a mali tak možnosť pracovať na počítadle abakus a rozvíjať svoje kognitívne schopnosti. V rámci Správy zariadení sociálnych služieb sa uskutočnilo aj podujatie „Kreatívny deň s Danielom Hevierom“ pod záštitou Kreatívneho centra v Nitre. Networking so známym básnikom bola pracovná činnosť zameraná na rozvoj kreativity a rozvoj zručností. Prijímatelia sociálnej služby si túto akciu veľmi užili, zatancovali si, kreatívne tvorili a mali radosť, že sa aj takéto podujatie u nás konalo.

Počas minulého roka pri príležitosti mesiaca k úcty starším denný stacionár v spolupráci s denným centrom zorganizoval akciu „Október v pohybe“. Na podujatí mali prijímatelia sociálnej služby možnosť využiť pohybové aktivity, ktoré boli pre nich pripravené a taktiež nechýbala ani spevácka skupina Nevädza. Toto podujatie malo u prijímateľov sociálnej služby veľký úspech a ich prianím je, aby sa zopakovalo aj budúci rok.

Ďalšou úspešnou akciou, ktorej sme sa zúčastnili, bolo aj „Karaoke s Nitrianskymi heligonkármi“. Bolo určené pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť si zaspievať známe ľudové piesne aj iným spôsobom, a tak stráviť príjemný a zábavný deň.

V rámci starostlivosti o zdravie sa konala akcia Deň zdravia so VŠZP pri príležitosti povedomia o prevencií v oblasti zdravia. Prijímatelia sociálnej služby si mohli dať zmerať tlak, kyslík v krvi, glukózu a dozvedieť sa niečo o svojom zdraví.

Počas sychravých dní sme si pripravili pre našich seniorov z denného stacionára a denného centra podujatie „Kino pre seniorov“, kedy sa počas filmového dopoludnia premietal film Mrázik, ktorý sa teší veľkej obľube u našich prijímateľov sociálnej služby.

V predvianočnom období sme si pripravili zimný workshop pre prijímateľov sociálnej služby z denného stacionára – kreatívny deň si užili a vytvorili veľa vianočných dekorácií a výrobkov na prezentovanie.

Na záver roka sme pripravili pre prijímateľov sociálnej služby stretnutie, kde si mohli vychutnať vianočnú kapustnicu, dať si dobrý punč a stráviť príjemné chvíle pohody v kruhu svojich známych.

Podujatie sa uskutočnilo po prvýkrát a tešilo veľkému úspechu. Prijímatelia sociálnej služby z denného stacionára a denného centra mali tak možnosť stretnúť sa, utužiť svoje vzťahy, prípadne sa navzájom spoznať. Počas podujatia vystúpili Nitrianski heligonkári a spevácka skupina Nevädza, taktiež vystupovali prijímatelia sociálnej služby so svojimi rodičmi, a tak spestrili pripravený program. Kapustnica a vianočný punč všetkým veľmi chutil, prijímatelia sociálnej služby sa dobre zabavili, zaspievali si a tešia sa aj na ďalšie podujatia.

Zážitky a spoločné aktivity, čas strávený v spoločnosti známych a priateľov tvoria nezabudnuteľné momenty, ktoré prispievajú k pohode a celkovej spokojnosti našich prijímateľov sociálnej služby. Tešíme sa na nový rok a mesiace plné ďalších radostných udalostí a spoločných chvíľ v dennom stacionári s našimi prijímateľmi sociálnej služby.

Pripravili: Mgr. Michaela Manová, Mgr. Zuzana Tanciková

Vianočná kapustnica v dennom centre

V stredu 13.12.2023 sme vstúpili do kúzelnej vianočnej atmosféry „Vianočnou kapustnicou“ , akciou, ktorá spojila 60 prijímateľov sociálnej služby denné centrum a denný stacionár v jedinečnom a nezabudnuteľnom vianočnom zážitku. Akcia sa odohrávala v priestoroch Správy zariadení sociálnych služieb, Baničova 522/12, ktoré boli vďaka prijímateľom sociálnej služby denný stacionár – seniori vyzdobené papierovými vločkami.

Program začal príhovorom pani vedúcej úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia PhDr. Silvie Lužákovej, ktorej slová rozniesli radosť po celej miestnosti nakoľko vyzdvihla dôležitosť spoločenstva a sviatočnej atmosféry v tomto období a vyjadrila vďačnosť za prítomnosť všetkých účastníkov.

Následne sme boli poctení vystúpením speváckeho súboru Nevädza. Na scénu prišli aj Nitrianski heligonkári a v rámci programu vystúpili aj prijímatelia sociálnej služby s rodinnými príslušníkmi, a to konkrétne pán Šulka s rodinou a pán Jakubík s dcérou.

Okrem hudobných prejavov sa počas akcie mohli prijímatelia sociálnych služieb pohostiť sladkým pečivom a domácim punčom, ktorý z lásky varili Bc. Lucia Pavlíková, Mgr. Michaela Manová a Mgr. Zuzana Tanciková. Po hudobnom vystúpení prišla na rad kapustnica, ktorej chuť a vôňa nám pripomenuli rodinné sviatky. Kapustnica nielenže chutila vynikajúco, ale nám aj vytvorila atmosféru plnú pohody a spoločnej radosti.

Celá „Vianočná kapustnica“ bola nielen o hudobných a chuťových zážitkoch, ale aj o vytváraní spoločenstva. Táto udalosť nám ukázala, že vianočné sviatky môžu byť oveľa viac než len darčeky a svetielka. Môžu to byť chvíle, kedy sa stretávame s ľuďmi, zdieľame radosť, spoločne sme šťastní a tvoríme krásne spomienky.

Vianočná kapustnica bola výnimočným zážitkom, ktorý zjednotil ľudí a priniesol do ich životov príjemné spomienky. V tomto období darovania sme získali oveľa viac, než sme dali, a to v podobe vzácnej radosti zo spoločných chvíľ a vianočnej harmónie.

Na záver by sme sa chceli poďakovať PhDr. Silvii Lužákovej, nie len za príhovor, ale taktiež za pomoc pri organizácii.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce

Karaoke s Nitrianskymi heligonkármi

Hudba je už od dávnych čias spojená s potešením, vyjadrovaním emócií a spájaním ľudí. Spev nielenže poteší, ale je aj veľmi dôležitým aspektom, ktorý vplýva na zdravie človeka. Spev nám dáva možnosť pripomenúť si spomienky a taktiež vyjadriť to, čo slová niekedy nedokážu.

V Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 v Nitre sa často konajú podujatia spojené so spevom a hudbou, ktoré sú u prijímateľov sociálnych služieb veľmi obľúbené. Jedným z podobných spoločenských podujatí bolo aj Karaoke s Nitrianskymi heligónkami, ktoré sa uskutočnilo 25. októbra 2023. Prijímatelia sociálnych služieb denného stacionára pre seniorov a denného centra na Baničovej 12 v Nitre mali možnosť sa zúčastniť na karaoke šou sprevádzanú s Nitrianskymi heligonkármi. Spevácka skupina nám hrala ľudové piesne, ktoré sme premietali na plátne, a tak si všetci zúčastnení mohli prečítať text a spoločne si zaspievať. Podujatie prebiehalo veľmi energicky a nieslo sa v príjemnej atmosfére.

Hudba pomáha vytvárať nové spojenia a posilňuje vzťahy. Dúfame, že aj počas tohto podujatia sa nám podarilo vytvoriť priestor na utužovanie a vytváranie nových vzťahov. Veríme, že pre našich prijímateľov sociálnej služby bolo karaoke popoludnie plné malých zážitkov, a že im vyčarilo radosť a pokoj. Aj v budúcnosti sa budeme tešiť na ďalšie podobné podujatia a vytváranie spoločných aktivít denného stacionára pre seniorov s denným centrom.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Otvorenie komunitnej záhradky

V dennom stacionári pre seniorov sa 28. augusta 2023 konalo podujatie k otvoreniu komunitnej záhradky. Táto záhradka bola vytvorená vďaka úspešnému projektu, ktorý bol zrealizovaný a finančne podporený Nadáciou Henkel Slovensko.

Podujatie sa začalo slávnostným otvorením záhradky, pri ktorom sociálna pracovníčka privítala prijímateľov sociálnej služby a predstavila im realizáciu a samotný výsledok spoločného úsilia. Následne odovzdala slovo pani riaditeľke, ktorá vyzdvihla význam komunitnej záhradky pre prijímateľov sociálnej služby a všetkých prítomných.
Na podujatí sa zúčastnili prijímatelia sociálnej služby z denného stacionára a taktiež z denného centra.

Počas podujatia vystúpila Nitrianska heligonka, ktorá zahrala obľúbené ľudové piesne, čo vytvorilo príjemnú atmosféru a radostnú náladu. Prijímatelia sociálnej služby mali priestor na spoločné rozhovory a taktiež mali možnosť si vyskúšať známu hru petang. Dozvedeli sa pravidlá a techniky petangu. Táto aktivita zvýšila spoznávanie a vzájomnú interakciu medzi prijímateľmi sociálnej služby a vytvorila tak príležitosť na ďalšie spoločné aktivity v rámci komunitnej záhradky.
Otvorenie komunitnej záhradky v dennom stacionári pre seniorov bolo úspešným a významným podujatím, ktoré vytvorilo možnosť na ďalšiu spoluprácu medzi denným stacionár a denným centrom. Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť vidieť výsledok svojho úsilia, získať nové skúsenosti a stráviť príjemný deň vo vzájomnej spoločnosti. Táto záhradka sa stala miestom, kde sa seniori a ostatní prijímateľa sociálnej služby môžu zapojiť do aktívneho pestovania rastlín, oddychu a relaxácie, rozvíjať svoje zručnosti a vytvárať nové vzťahy. Spoločne sa tešíme na ďalšie podujatia, kde budeme môcť spoločne stráviť čas.

Podujatie bolo skvelou príležitosťou pre prijímateľov sociálnej služby prežiť príjemný deň plný zábavy, hudby a nových zážitkov. Realizáciou projektu sme prispeli k skvalitneniu poskytovania sociálnej služby a k rozvoju komunity.