Zariadenie opatrovateľskej služby

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

Jedálny lístok

.

1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na ZOS: Tabuľka č. 7

Stupeň odkázanosti

Rozsah hodín/deň

Úhrada v €/deň

II.

2 – 4

2,60

III.

4 – 6

3,50

IV.

6 – 8

4,00

V.

8 – 12

4,60

VI.

viac ako 12

5,80

2. Výška úhrady za ubytovanie v ZOS je stanovená nasledovne:

Tabuľka č. 8

Typ izby

Opis izby

Úhrada v €/ lôžko/deň

I. typ 1 lôžková izba so sociálnym zariadením

4,50

II. typ 1 lôžková izba bez sociálneho zariadenia

4,00

III. typ 2 lôžková izba so sociálnym zariadením

3,50

IV. typ 2 lôžková izba bez sociálneho zariadenia

3,00

3. Výška úhrady za ubytovanie v obytnej miestnosti sa zvyšuje o sumu 0,20 €/deň v prípade, ak je prijímateľ sociálnej služby ubytovaný v izbe s balkónom. V prípade dvojlôžkovej izby sa príplatok delí rovnakým pomerom na obidvoch prijímateľov sociálnej služby.

4. Výška úhrady za stravovanie v ZOS je stanovená nasledovne:

a) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v ZOS, ktorému sa poskytuje strava 5 krát denne /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške: 3,98 €/deň,

b) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v ZOS, ktorému sa poskytuje strava 3 krát denne /raňajky, obed, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške: 3,26 €/deň,

c) Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v ZOS, ktorému sa poskytuje diabetická diéta /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera/ sa stanovuje vo výške 4,98 €/deň. Ak prijímateľ sociálnej služby má lekárom predpísanú diabetickú diétu, je povinný ju odoberať.

5. Výška úhrady za pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne a šatstva v ZOS sa stanovuje na 0,30 €/deň.

6. Výška úhrady za používanie elektrospotrebiča v ZOS sa stanovuje za každý elektrospotrebič na 0,30 €/deň.

7. Výška úhrady za úschovu cenných vecí v ZOS sa stanovuje na 0,- €/deň. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť s prijímateľom sociálnej služby zmluvu o úschove cenných vecí.