Zariadenie opatrovateľskej služby

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

Jedálny lístok

.

Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov príslušným mestským/obecným úradom je potrebné kontaktovať sociálne pracovníčky zariadenia, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo.K uzatvoreniu zmluvy do ZOS sú požadované nasledovné doklady:

  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
  • potvrdenie o príjme za kalendárny mesiac v ktorom sú doklady k uzatvoreniu zmluvy do ZOS podané; (ak ide o záujemcu, ktorý je ženatý alebo o záujemkyňu, ktorá je vydatá, je potrebné predložiť potvrdenia za oboch manželov),
  • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu,
  • potvrdenie lekára o bezinfekčnosti záujemcu (nie staršie ako 3 dni pred nástupom do ZOS),
  • súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  • vyhlásenie o oboznámení sa s platbami za poskytovanie starostlivosti v ZOS.

VZOR – Zmluva ZOS platná od 1.1.2020