Jarné dobrodružstvá prijímateľov sociálnej služby z denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra

S príchodom jari sme sa s našimi prijímateľmi sociálnej služby z denného stacionára pre osoby s PAS vybrali na nákup jarných kvetov a jarnej výzdoby. Spoločnosť nám robila aj pani Ing. Marcela Čemanová. Prijímateľky sociálnej služby mali v supermarkete možnosť osvojiť si sociálne zručnosti a komunikačné schopnosti pri platbe, výbere kvetov a jarnej výzdoby. Okrem toho dali zabrať aj svojim zmyslom, keďže na nich striehlo veľmi veľa podnetov. Kvetinky ovoniavali, ohmatávali a popritom počúvali veselú hudbu z rádia, ktorá im zmierňovala ruch v supermarkete. Aj keď je pre nás táto činnosť bežná, pre našich prijímateľov sociálnej služby sú to dobrodružné chvíle plné neznámych stimulov – vôní, zvukov, tvárí, ktoré radi spoznávajú a objavujú. Šikovné prijímateľky sociálnej služby to veľmi dobre zvládli a nakoniec neodchádzali len s krásnymi novými kvetmi, ale i s novými zážitkami z prirodzeného sveta nákupu. Kvetiny potom za pomoci Ing. Marcelky Čemanovej zasadili do záhradky pri stacionári, čím pracovali na svojich pracovných zručnostiach.

Prvé slnečné lúče si prijímatelia sociálnej služby užívali i naďalej, a to kŕmením vtáčikov a prechádzkou okolo stacionára, pri ktorej  hľadali ďalšie inšpirácie na kvetinovú výzdobu.

Na záver mesiaca sme si vyupratovali a vyzdobili  aj interiér stacionára, tak ako sa pred Veľkou nocou každoročne patrí. I tu sa prijímatelia sociálnej služby  s radosťou zapojili do práce. Podieľali sa na tvorbe veľkonočnej výzdoby, na čistení  suchého loptičkového bazéna a dokonca i umývaní okien.

V dennom stacionári pre osoby s PAS sme teda mohli zahájiť jarné a veľkonočné obdobie v dobrej nálade, s novými zážitkami, skúsenosťami a ocenením vlastných pracovných zručností a sociálnych schopností.

Mgr. Karolina Blašková, sociálna pracovníčka

Správa o činnosti – denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra

V druhom polroku sme kontinuálne pokračovali v predchádzajúcich aktivitách a činnostiach ako napr. canisterapia, mentálna aritmetika, muzikoterapia v krajskej knižnici, aktivity s prvkami biblioterapie, arteterapie, zlepšovanie grafomotoriky, pohybové aktivity a pod. Pridali sme i niektoré nové aktivity a udalosti, ktoré spestrili našim prijímateľom sociálnej služby každodenný režim v dennom stacionári.

Počas druhého polroku nás naďalej navštevovala canisterapeutka aj so svojimi zvieracími kamarátmi. Ku psíkom čoraz častejšie pridávala korytnačku Bibi a slimákov afrických. Začala našich prijímateľov učiť ako sa o týchto mäkkýšov starať v ich teráriu, ako ich kŕmiť a udržiavať ich domov pravidelné čistý. Starostlivosť o tieto zvieratká natoľko nadchla našich prijímateľov sociálnej služby, že sme si zaobstarali takého slimáka aj v našom stacionári.

V letných mesiacoch chodievali prijímatelia sociálnej služby s našim dozorom na prechádzky do mesta, na zmrzlinu i na nákup do obchodu, kde si prakticky vyskúšali triediť odpad a zálohovať PET fľaše z nápojov, prostredníctvom čoho získavali vedomosti o potrebe ochrany životného prostredia, správnej separácii odpadu a takisto o finančnej gramotnosti či celkového zlepšenia orientácie v spoločenskom prostredí. Pomáhali nám aj vyberať nábytok, či pomôcky do plánovanej senzorickej miestnosti.

V septembri sme zorganizovali oslavu 13. výročia denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra, kde dvaja prijímatelia sociálnej služby prezentovali svoj hudobný a výtvarný talent. Rovnako sa tu mali možnosť stretnúť všetci rodičia a rodinní príbuzní pri malom občerstvení, vymeniť si cenné skúsenosti, rady a pozdraviť sa i s našim odborným personálom, canisterapeutkou, pani riaditeľkou a vedúcou sociálnej služby. Túto krásnu udalosť sme spečatili otvorením novej relaxačnej miestnosti, ktorá slúži na oddych, spontánne objavovanie, získavanie nových skúseností pomocou rôznych relaxačných pomôcok a senzorických predmetov financovaných Občianskym združením KRAD.

Na konci septembra sme sa lúčili s kolegyňou, ktorá stála za Národným projektom Podpory sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím. Naučila nás veľa nových odborných metód, ktoré môžeme používať pri práci s prijímateľmi sociálnej služby. Pomohla nám osvojiť si prvky Rogersovej terapie, pri ktorej sa snažíme poskytovať prijímateľom sociálnej služby empatický prístup, bezpodmienečné prijatie a dôveru. Takisto nás naviedla k efektívnejším technikám ako zvládať negatívne správanie prijímateľov sociálnej služby, využívania protokolu funkčnej analýzy správania, analýzy príležitostí na rozvoj a silné stránky prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby sa vďaka jej metódam a prínosným technikám naučili lepšie komunikovať, spestrili svoje aktivity, boli otvorenejší, spokojnejší.

V októbri sme mohli pozitívne vyhodnotiť ďalší projekt, Projekt z nadácie SPP, vďaka ktorému sme mohli nakúpiť Smart televízor, DVD prehrávač a DVD nosiče. Ukázalo sa, že tento projekt nebol prospešný len pre jedného prijímateľa sociálnej služby, ktorému boli nakúpené veci primárne určené, ale dokázal zlepšiť a upevniť vzťahy všetkých prijímateľov sociálnej služby, korí na novom televízore pozerali filmy, videá, počúvali piesne a komunikovali medzi sebou.

V novembri začali prijímatelia sociálnej služby pripravovať výrobky, ktoré sa mali prezentovať na vianočných trhoch. Zapojili sa aj do sušenia ovocia, pečenia a ozdobovania medovníkov, prípravy vianočných pohľadníc. 16. novembra mali naši prijímatelia sociálnej služby tú česť zúčastniť sa slávnostného otvorenia novej senzorickej miestnosti v Divadle Karola Spišáka v Nitre. V rámci tohto otvorenia si mali možnosť pozrieť si aj zábavno-náučnú divadelnú inscenáciu Hlava v hlave. Okrem aktivít s prvkami Snoezelen, ktoré už poznali zo stacionára, tak mali možnosť zažiť i určitú formu dramatoterapie a rozvíjať svoje sociálne, komunikačné schopnosti, orientáciu v meste a spoznávať svet kultúry.

V decembri sa prijímatelia sociálnej služby aktívne zapájali do výroby vianočnej výzdoby, tvorby výrobkov, pečenia medovníkov, prípravy vianočného punču, lepenia štítkov a menoviek na výrobky, ktoré ponúkali vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí. Táto aktivita mala veľký úspech, preto sme umožnili, aby sa aj ďalší prijímatelia sociálnej služby zapojili do pomoci rodičom, ktorí prezentovali vo vianočnom mestečku svoje občianske združenie SPONA.

V tomto mesiaci sme ukončili projekt canisterapie, ktorý nám dlhé obdobie spríjemňoval a rozjasňoval čas v stacionári. Na poslednom stretnutí sme identifikovali určitý záujem aj od prijímateľa sociálnej služby, ktorý dovtedy nejavil žiadny záujem.

Nadácia SPP projekt OPORA 2023

Každý z nás má svoj obľúbený film, herca, či vybratú filmovú repliku, nad ktorou sa vždy schuti zasmeje. A naši prijímatelia nie sú iní. Mário P. z denného stacionára pre osoby s poruchou autistického spektra priam zbožňuje česko-slovenské filmy, pozná mená viacerých starších hercov a ich repliky a scény, ktoré dennodenne opakuje. Okrem toho si rád prehráva staré piesne, prezerá nové miesta, vlajky a hymny, ktoré k nim patria. Pre Mária nie je na svete nič zaujímavejšie a pútavejšie ako tieto spomínané veci a práve vďaka podpore Nadácii SPP a grantového programu OPORA 2023 mu môžeme tieto jeho záľuby v stacionári každý deň ponúknuť.

Z finančnej podpory Nadácii SPP bol zakúpený Smart televízor, DVD prehrávač a DVD nosiče. Mário si na Smart televízore pomocou hlasového ovládania púšťa obľúbené piesne Karla Gotta, prehráva si dokumentárne filmy, prezerá si vlajky pri počúvaní štátnych hymien. K Máriovi sa pri sledovaní nového Smart televízora pridali aj ostatní prijímatelia, čím sa nám v dennom stacionári podarilo vďaka Nadácii SPP a grantovému programu OPORA 2023 upevniť vzťahy v skupine, zlepšiť ich komunikáciu, samostatnosť a zvýšiť záujem o nové veci.

Mgr. Erika Halmová, sociálna pracovníčka

Správa o činnosti – denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra

Počas prvého polroka 2023 sa v dennom stacionári realizovala Canisterapia, vďaka spolupráci s rodičmi prijímateľov sociálnej služby, ktorí získali finančné prostriedky cez grantovú výzvu Nitrianskej komunitnej nadácie – Klub Darcov 2022. Počas canisterapie prijímatelia sociálnej služby mohli kŕmiť, venčiť, hladkať psíkov, ale mali aj možnosť zoznámiť sa s chovom korytnačky a slimákov afrických. V rámci canisterapie si prijímatelia sociálnej služby vyskúšali zaujímavé hry a a prečítali rôzne knihy so zvieracou tematikou.

V období od marca do júna sa jeden prijímateľ sociálnej služby zapojil do aktivity Mentálna aritmetika realizovanej v dennom centre.

V mesiaci marec bol denný stacionár pre osoby s PAS pozvaný na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre pod záštitou Zariadenia sociálnych služieb Lienka, kde sme mali možnosť odprezentovať sa s našimi výrobkami a osloviť a informovať študentov v rámci svetového dňa povedomia o autizme. Taktiež sme boli pozvaní ZSS Lienka začiatkom apríla na informačnú akciu v rámci povedomia o autizme, kde sme spolu s našimi prijímateľmi sociálnej služby a študentmi UKF rozdávali na pešej zóne v Nitre informačné letáky a keksíky upečené prijímateľmi sociálnej služby. Našu aktivitu sme zavŕšili stretnutím v ZSS Lienka, kde boli pozvaní naši prijímatelia sociálnej služby aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. ZSS Lienka predstavila rodičom pripravovaný Plán komunitného bývania a v rámci stretnutia vystúpilo aj divadelné zoskupenie žiakov Základnej umeleckej školy v Topoľčanoch.

V apríli sme vstúpili do aktivity Národný Projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím, v rámci ktorého sa k nám pridala nová kolegyňa, ktorá tvorila Plán sociálneho začleňovania osôb s poruchou autistického spektra / mentálnym postihnutím. Svojimi zaujímavými aktivitami spestrila čas prijímateľom sociálnej služby a odbornými podnetmi podporila aplikačnú prax zamestnancov.

V apríli sme sa v Krajskej knižnici zúčastnili vystúpenia prijímateľov sociálnej služby z denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa predstavili so svojim hudobno-poetickým pásmom. V rámci vystúpenia sa konala v Krajskej knižnici aj výstava prác prijímateľov sociálnej služby, do ktorej sa zapojil aj denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra.

V mesiaci máj sme zisťovali spokojnosť prijímateľov sociálnej služby s kvalitou poskytovanej sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby v spolupráci s rodičmi, opatrovníkmi mali možnosť formou dotazníka vyjadriť svoju spokojnosť či nespokojnosť v oblastiach naprieč celou poskytovanou sociálnou službou. Dostali sme množstvo pochvaly, ale aj podnetov na zlepšenie a skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby.

Počas celého polroka 2023 sme s prijímateľmi sociálnej služby navštevovali hudobné oddelenie v Krajskej knižnici Karola Kmeťka, kde si prijímatelia sociálnej služby vypočuli piesne rôznych hudobných skupín, dozvedeli sa nové informácie o spevákoch, zatancovali si a aj zaspievali.

Mesiac júl sme zahájili aktivitami v exteriéri denného stacionára PAS pri novom záhradnom domčeku. Sedávali sme častejšie na terase, kde si prijímatelia sociálnej služby precvičovali jemnú motoriku lepením obrázkov k aktivite o vízii stacionára, čítali časopisy, niektorí sa zapojili do športových aktivít, záhradných prác v našej komunitnej záhrade a prechádzke v okolí denného stacionára. Okrem toho prijímatelia sociálnej služby pracovali s interaktívnymi knižkami, korálikmi, skladali puzzle, hrali pexeso a iné aktivity a hry, ktoré im pomáhali rozvíjať pamäť a myslenie.