Poďakovanie

Správa zariadení sociálnych služieb srdečne ďakuje spoločnosti WOODENSKY SK, s.r.o., ktorá v spolupráci so spoločnosťou LEDVANCE, s.r.o. darovala 10 kusov Ledvance UV-C Sanitizérov, ktoré slúžia na dezinfekciu miestností a predmetov, ktoré sú alebo mohli byť zasiahnuté vírusmi a baktériami. Štyri sanitizéry budú využívať prevádzky denných stacionárov a denného centra na Baničovej ulici, šesť sanitizérov poputovalo do nášho zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Janského ulici.

Projekt Revitalizácia petangového ihriska

Správa zariadení sociálnych služieb sa opätovne úspešne zapojila do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorú realizuje spoločnosť TESCO STORES SR, a. s. v spolupráci s partnerom programu Nadáciou Pontis. Vďaka podpore miestnej komunity sa nám podarilo získať 2. miesto, ktoré bolo podporené finančným darom v sume 600,- Eur.
Pán primátor Marek Hattas a riaditeľ Tesca pán Jakubička nám odovzdali symbolický šek dňa 28. marca 2022 v predajni Tesco v OC Galéria v Nitre.

Darovaná suma bude využitá na revitalizáciu petangového ihriska vo vonkajších priestoroch Správy zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 v Nitre. Petangové ihrisko skvalitní poskytovanú sociálnu službu a prispeje k rozšíreniu voľnočasových aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb v denných stacionároch a dennom centre.
Správa zariadení sociálnych služieb vyjadruje úprimné POĎAKOVANIE Nadácií Pontis a spoločnosti Tesco za finančný dar v projektovej výzve „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Ďakujeme spoločnosti Granvia operation, a. s.

Zamestnanci spoločnosti Granvia operation, a. s. sa rozhodli zorganizovať zbierku trvanlivých potravín, ktorú formou vecného daru odovzdali do Sociálnej výdajne potravín mesta Nitry. Potraviny boli starostlivo prevzaté a sú pripravené na výdaj sociálne slabším a odkázaným obyvateľom mesta Nitry.

   

Návšteva pani prezidentky Slovenskej republiky

Deň 27. október 2021 bol pre Správu zariadení sociálnych služieb v Nitre významný vzácnou návštevou. Primátor Mesta Nitry Marek Hattas spoločne s riaditeľkou Správy zariadení sociálnych služieb Libušou Mušákovou privítali na pôde organizácie pani prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú.

 

Po krátkom osobnom stretnutí pani prezidentky Slovenskej republiky a pána primátora Mesta Nitry nasledovalo odborné rokovanie, ktorého sa za Mesto Nitra a Správu zariadení sociálnych služieb zúčastnili: primátor Mesta Nitra Marek Hattas, zástupca primátora mesta Miloslav Špoták, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Mesta Nitry a predsedkyňa Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia Anna Laurinec Šmehilová, vedúca odboru sociálnych služieb Mesta Nitry Naďa Šimová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Libuša Mušáková, vedúca úseku sociálnych služieb Správy zariadení sociálnych služieb Silvia Lužáková a podpredseda Rady seniorov Anton Chudík. Témou rokovania boli komunitné sociálne služby, poskytovanie domácej opatrovateľskej služby a stratégia prepojenosti sociálnej a zdravotnej oblasti v kontexte dlhodobej starostlivosti s cieľom, aby človek odkázaný na pomoc iných mohol zotrvať a dôstojne starnúť v prirodzenom domácom prostredí.

    

Pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Libuša Mušáková previedla pani prezidentku Slovenskej republiky denným centrom a dennými stacionármi, v ktorých poskytujeme ambulantnú sociálnu službu seniorom a prijímateľom sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím. Počas prehliadky sa pani prezidentka Slovenskej republiky stretla s našimi prijímateľmi sociálnej služby, ktorí jej odovzdali vlastnoručne a s radosťou vyrobené drobné dary. Tiež bola obdarovaná knižkou poézie od samotnej autorky, prijímateľky sociálnej služby.

    

    

V kruhu opatrovateliek domácej opatrovateľskej služby sa pani prezidentka zaujímala o prácu opatrovateliek, jej úskalia, náročnosť a v neposlednom rade aj krásu tohto mzdovo nedoceneného, no veľmi potrebného a humánneho povolania, významného z hľadiska dlhodobej starostlivosti.

  

S pani prezidentkou Slovenskej republiky sme sa rozlúčili plní príjemných dojmov a vďační, že sme za Správu zariadení sociálnych služieb ako poskytovateľa terénnych, ambulantných a pobytových sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry mohli hovoriť o nami poskytovaných terénnych a ambulantných sociálnych službách a tiež sme mohli priniesť malé nahliadnutie do každodenného života denného centra a denných stacionárov.

   

Silvia Lužáková, vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia

Fotografie: Roman Oravec, Mestský úrad Nitra