Podpora poskytovateľov sociálnych služieb

Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím
PRE PODAKTIVITU 3
PODPORA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

NÁRODNÝ PROJEKT

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód projektu v ITMS+: 312041BGD8
Prijímateľ: Správa zariadení sociálnych služieb
Janského 680/7, 949 11 Nitra
Miesto realizácie projektu: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 14, Nitra
Číslo oznámenia: PSZZP/01/PA3/2022
Použitý systém financovania: systém refundácie
Trvanie projektu: 22.02.2023– 31.12.2023
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Špecifický cieľ: 4.1.2 – Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Oblasť intervencie: 109 – Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké
príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Schéma štátnej pomoci
Schéma pomoci de minimis: DM – 3/2021 – Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej
inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov
Fond: Európsky sociálny fond

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je podpora začleňovania osôb vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, špecificky osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len ,,ZP“) s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím (ďalej len ,,MP“) a osoby s poruchou autistického spektra (ďalej len ,,PAS“) a zlepšenie ich životnej situácie v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a to prostredníctvom nastavenia systémovej podpory a zvyšovaním kvality odborných činností najmä v oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v rámci celého Slovenska.

Hlavným cieľom Podaktivity 3 – Podpora poskytovateľov sociálnych služieb je zvýšenie kvality práce s cieľovou skupinou v sociálnych službách podporou nových odborných činností a metód práce s prijímateľmi sociálnych služieb a priama podpora poskytovateľov sociálnych služieb pracujúcich s vybranou cieľovou skupinou osôb so ZP s dôrazom na osoby s MP a osoby s PAS formou zamestnávania odborného zamestnanca rozvíjajúceho kvalitu poskytovaných služieb/odborných činností pre vybranú cieľovú skupinu projektu.

Hlavná aktivita projektu

Zamestnávanie odborného zamestnanca rozvíjajúceho kvalitu poskytovaných sociálnych služieb/odborných činností pre vybranú cieľovú skupinu, pričom zo strany mentora MPSVR SR bude tomuto zamestnancovi poskytovaná odborná podpora pre rozvoj nových odborných techník a metód.

Účelom projektu je zabezpečenie podpory sociálneho začleňovania prijímateľov sociálnych služieb s PAS a MP prostredníctvom rozvoja odborných zručností a metód práce u poskytovateľa sociálnych služieb.

Opis projektu:

V rámci NP PSZZP je poskytovaná podpora poskytovateľov sociálnych služieb s cieľom podporiť poskytovateľov sociálnych služieb pracujúcich s vybranou cieľovou skupinou osôb so ZP s dôrazom na osoby s MP a osoby s PAS formou zamestnávania pracovníka rozvíjajúceho kvalitu poskytovaných služieb/odborných činností pre vybranú cieľovú skupinu.

Účelom podpory je, aby na vytvorenom pracovnom mieste poskytovateľ zamestnával odborného zamestnanca za účelom zavedenia a rozvoja nových odborných techník a metód práce, priamo zacielených na celkové rozvíjanie potenciálu vybranej cieľovej skupiny osôb so ZP v rôznych oblastiach.

Poskytovateľovi bude zo strany MPSVR SR počas trvania zapojenia do projektu poskytovaná metodická podpora prostredníctvom určeného mentora/mentorov. Mentorom bude zamestnanec MPSVR SR s odbornou a pracovnou skúsenosťou v oblasti práce s ľuďmi s PAS alebo MP.

Mentor bude odbornému zamestnancovi poskytovateľa poskytovať najmä:

  • odbornú podporu v skvalitnení a rozvíjaní odborných činnosti a metód práce s PAS alebo MP,
  • odbornú podporu v ich profesijnom raste a získavaní zručností a vedomostí v oblasti podpory sociálneho začleňovania prijímateľov s PAS alebo MP,
  • odbornú podporu v spracovaní a implementácii metodických usmernení, smerníc a koncepčných materiálov v oblasti podpory sociálneho začleňovania prijímateľov s PAS alebo MP.

Metodická podpora mentora bude poskytovaná najmä prostredníctvom stretnutí s odborným zamestnancom alebo tímom zamestnancov (osobne alebo online formou) v rozsahu približne 40 hodín mesačne. Rozsah, zameranie a formu poskytnutia metodickej podpory mentorom, plánuje odborný zamestnanec v súčinnosti s prideleným mentorom/mentormi.

Celková výška podpory za dobu trvania projektu: 12 487,50 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk        www.ludskezdroje.gov.sk         www.employment.gov.sk