Návšteva pani prezidentky Slovenskej republiky

Deň 27. október 2021 bol pre Správu zariadení sociálnych služieb v Nitre významný vzácnou návštevou. Primátor Mesta Nitry Marek Hattas spoločne s riaditeľkou Správy zariadení sociálnych služieb Libušou Mušákovou privítali na pôde organizácie pani prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú.

 

Po krátkom osobnom stretnutí pani prezidentky Slovenskej republiky a pána primátora Mesta Nitry nasledovalo odborné rokovanie, ktorého sa za Mesto Nitra a Správu zariadení sociálnych služieb zúčastnili: primátor Mesta Nitra Marek Hattas, zástupca primátora mesta Miloslav Špoták, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Mesta Nitry a predsedkyňa Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia Anna Laurinec Šmehilová, vedúca odboru sociálnych služieb Mesta Nitry Naďa Šimová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Libuša Mušáková, vedúca úseku sociálnych služieb Správy zariadení sociálnych služieb Silvia Lužáková a podpredseda Rady seniorov Anton Chudík. Témou rokovania boli komunitné sociálne služby, poskytovanie domácej opatrovateľskej služby a stratégia prepojenosti sociálnej a zdravotnej oblasti v kontexte dlhodobej starostlivosti s cieľom, aby človek odkázaný na pomoc iných mohol zotrvať a dôstojne starnúť v prirodzenom domácom prostredí.

    

Pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Libuša Mušáková previedla pani prezidentku Slovenskej republiky denným centrom a dennými stacionármi, v ktorých poskytujeme ambulantnú sociálnu službu seniorom a prijímateľom sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím. Počas prehliadky sa pani prezidentka Slovenskej republiky stretla s našimi prijímateľmi sociálnej služby, ktorí jej odovzdali vlastnoručne a s radosťou vyrobené drobné dary. Tiež bola obdarovaná knižkou poézie od samotnej autorky, prijímateľky sociálnej služby.

    

    

V kruhu opatrovateliek domácej opatrovateľskej služby sa pani prezidentka zaujímala o prácu opatrovateliek, jej úskalia, náročnosť a v neposlednom rade aj krásu tohto mzdovo nedoceneného, no veľmi potrebného a humánneho povolania, významného z hľadiska dlhodobej starostlivosti.

  

S pani prezidentkou Slovenskej republiky sme sa rozlúčili plní príjemných dojmov a vďační, že sme za Správu zariadení sociálnych služieb ako poskytovateľa terénnych, ambulantných a pobytových sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry mohli hovoriť o nami poskytovaných terénnych a ambulantných sociálnych službách a tiež sme mohli priniesť malé nahliadnutie do každodenného života denného centra a denných stacionárov.

   

Silvia Lužáková, vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia

Fotografie: Roman Oravec, Mestský úrad Nitra