Denný stacionár

Kontakt

Ako vybaviť

Komu poskytujeme

Komu nemožno poskytovať

Legislatíva

Čas poskytovania

Cenník

Poradovník

Činnosti a služby

Fotogaléria

. V dennom stacionári sa poskytuje:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • stravovanie.

V dennom stacionári sa zabezpečuje:

  • Rozvoj pracovných zručností,
  • záujmová činnosť.

Sociálne poradenstvo poskytujeme aj rodine alebo inej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc odkázanému občanovi v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.