Denný stacionár

Kontakt

Ako vybaviť

Komu poskytujeme

Komu nemožno poskytovať

Legislatíva

Čas poskytovania

Cenník

Poradovník

Činnosti a služby

Fotogaléria

.

Pre poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári je potrebné právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (najmenej so stupňom III), ktoré pre občanov s trvalým pobytom v Nitre po vykonaní posudkovej činnosti vydáva Mesto Nitra. „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ sa podáva na Odbore sociálnych služieb na Mestskom úrade v Nitre, kde záujemca o sociálnu službu získa aj informácie o ďalšom postupe. Občania s trvalým pobytom mimo mesta Nitra podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na príslušnú obec.

Záujemca o sociálnu službu v dennom stacionári s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu následne uvedie sociálnemu pracovníkovi denného stacionára Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre údaje na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a doloží požadované doklady:

  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu;
  • posudok o odkázanosti;
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak sa jedná o pravidelný príjem, alebo potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok, ak sa jedná o nepravidelný príjem prijímateľa;
  • potvrdenie ošetrujúceho lekára o bezinfekčnosti prijímateľa sociálnej služby;
  • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch osoby, ktorej sa má sociálna služba v dennom stacionára poskytovať;
  • ak je záujemca o sociálnu službu v dennom stacionári pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, prikladá sa rozsudok súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony;
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári je následne zaradený do evidencie žiadateľov o sociálnu službu.

VZOR – Zmluva denný stacionár platná od 1.1.2020

VZOR – Zmluva denný stacionár samoplatca platná od 1.1.2020