Denný stacionár

Kontakt

Ako vybaviť

Komu poskytujeme

Komu nemožno poskytovať

Legislatíva

Čas poskytovania

Cenník

Poradovník

Činnosti a služby

Fotogaléria

.

Fyzickej osobe,

  • ktorej bola nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou,
  • ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
  • ktorá môže ohroziť, príp. ohrozuje seba a okolie kvôli nestabilizovanému duševnému ochoreniu alebo závislosti,
  • ktorej správanie by narušovalo kolektívne spolunažívanie, a to najmä z dôvodu duševného ochorenia, závažnej mentálnej poruchy alebo absencie sociálnych návykov,
  • ktorá je plne imobilná, úplne nesebestačná,
  • ktorá potrebuje nepretržitú prítomnosť inej osoby.

Poskytovanie služby môžeme odmietnuť ak:

  • nie je možné poskytnúť sociálnu službu z kapacitných dôvodov,
  • zdravotný stav záujemcu o sociálnu službu vylučuje poskytovanie sociálnej služby (službu nie je možné poskytnúť z dôvodu nevybavenia špeciálnymi pomôckami a odborným špecializovaným personálom),
  • fyzickej osobe bola v dobe kratšej ako 6 mesiacov pred podaním novej žiadosti vypovedaná zmluva o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu porušovania povinností vyplývajúcej zo zmluvy.