Správa o polročnej činnosti – denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím

Rok 2023 je za nami a my v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na konci roka bilancujeme tak, ako vždy. Spoločne s prijímateľmi sociálnej služby spomíname na uplynulé obdobie – čo sme spolu prežili, zažili, čo sa nám najviac páčilo, ale taktiež diskutujeme o našich plánoch a víziách do budúcna. Spoločne sme sa všetci zhodli, že uplynulý polrok nám všetkým veľmi ubehol, avšak vo viacerých z nás zarezonovali hlavne nasledujúce udalosti:

JÚL, AUGUST: Aj napriek faktu, že letné obdobie v dennom stacionári by sme mohli označiť za najmenej „akčné“, nakoľko väčšina z našich prijímateľov sociálnej služby je doslova rozlezená po rôznych destináciách v rámci letných dovoleniek, napriek tomu sme sa snažili pekné letné počasie využiť na maximum – hlavne letnými prechádzkami a pobytom na terase. Niekoľkokrát sme sa taktiež vybrali spoločne na zmrzlinu, či posedieť si do kaviarne na kofolu – takéto aktivity sa prijímateľom sociálnej služby najviac „rátajú“ – posedenie s kamarátmi, pri ktorom majú možnosť trénovať si aktivity sociálnej rehabilitácie, hlavne pobyt v širšom spoločenskom prostredí, cestovanie MHD a pod.

SEPTEMBER: po lete sme sa spoločne všetci stretli, plní načerpanej energie z letného obdobia a pomaly sme sa začali pripravovať na jedno z najfarebnejších ročných období – jeseň. Nakoľko počas letných prázdnin sme muzikoterapiu nenavštevovali, tak v mesiaci september sme sa spoločne tešili aj na ňu. Témou bola obľúbená skupina Gladiátor. Po muzikoterapii sme spoločne navštívili centrum mesta, park, ktorý je v tomto období najkrajší i kaviareň, čo sa prijímateľom sociálnej služby veľmi páčilo. V tomto mesiaci sme si taktiež v dennom stacionári pripravili prednášku spojenú s diskusiou na tému ochrany pred zlým zaobchádzaním.

OKTÓBER: Počas mesiaca október v nás najviac zarezonovala návšteva Ponitrianskeho múzea a ich výstavy s názvom „Syseľ“, ktorá svojou interaktívnou formou zaujala prijímateľov sociálnej služby. Október je pre nás taktiež významným mesiacom vďaka každoročne obľúbenému podujatiu, ktoré v rámci denného stacionára organizujeme – Halloween. Aj tento rok sa denný stacionár zmenil na tajuplné miesto s tematickou výzdobou, občerstvením a samozrejme halloweenskymi maskami. Nechýbalo ani maľovanie na tvár, ktoré sa každoročne teší veľkej obľube.

NOVEMBER: mesiac november a blížiace sa sviatočné obdobie pre nás v dennom stacionári znamená začiatok príprav na vianočné obdobie. V tomto mesiaci sme začali aktívne kreatívne tvoriť a vyrábať dekorácie s vianočnou tematikou. Nakoľko výroba bola pracná a precízna, celý mesiac sme poctivo „makali“ 🙂

DECEMBER: mesiac december sa už niesol v sviatočnej atmosfére – spoločné stavanie vianočného stromčeka, vianočná muzikoterapia, návšteva vianočného mestečka. Najvýznamnejšou však pre nás všetkých bola možnosť po prvý raz zúčastniť sa vianočných trhov s výrobkami, ktoré prijímatelia sociálnej služby vyrobili a možnosť prezentovať ich šikovnosť a tvorivosť. Okrem prezentácie sme mali možnosť taktiež povedať o dennom stacionári viac každému, kto mal záujem a v stánku sa pristavil, čo nás veľmi tešilo. Účasť na vianočných trhoch bol pre nás všetkých splnený sen ♥ Prijímateľov sociálnej služby počas tohto mesiaca potešili aj vianočné balíčky – darčeky, ktoré dostali v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a taktiež účasť na spoločenskom podujatí v spolupráci s denným stacionárom pre seniorov a denným centrom, na ktorom si pochutili na vianočnej kapustnici a spoločne si zaspievali.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Správa o činnosti v dennom stacionári pre seniorov

V našom dennom stacionári pre seniorov sa snažíme vytvoriť prostredie, kde sa prijímatelia sociálnej služby môžu podieľať na rôznorodých aktivitách, ktoré nielen posilňujú a podporujú ich fyzické a duševné zdravie, ale aj prispievajú k vytváraniu pevných sociálnych väzieb a k zlepšeniu kvality života. Tieto aktivity nie sú len súčasťou bežného denného režimu, ale majú aj výrazný pozitívny vplyv na celkový rozvoj našich prijímateľov sociálnych služieb.

V priebehu 2. polroku 2023 sme sa venovali rôznym pravidelným aktivitám, ktoré boli zamerané najmä na kognitívny tréning a tréning pamäti, relaxáciu v multisenzorickej miestnosti, aktivity s prvkami biblioterapie, reminiscenčnej terapie a gardenterapie. Okrem pravidelných aktivít mali prijímatelia sociálnych služieb možnosť zúčastniť sa aj organizovaných podujatí. Najobľúbenejšie podujatie, ktoré sa realizuje pravidelne raz mesačne je „Poobedie s Nitrianskymi heligonkármi“, kde si prijímatelia sociálnej služby zaspievajú ľudové pesničky a vždy sa tešia na spestrenie popoludnia.

Na konci leta sa konalo podujatie „Otvorenie komunitnej záhradky“, ktorá bola vytvorená vďaka úspešnému projektu podporeného Nadáciou Henkel Slovensko. Na podujatí sa zúčastnili prijímatelia sociálnej služby denného stacionára a aj denného centra. Komunitná záhradka má u prijímateľov sociálnych služieb veľký úspech, tešia sa z nej a poskytuje im krásny pohľad z letnej terasy denného stacionára, kde radi trávia čas cez letné dni. Zároveň vytvára priestor na utužovanie vzťahov a tvorbu nových sociálnych väzieb.

Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť sa zúčastňovať na kurze mentálnej aritmetiky, ktorá sa konala pravidelne každý týždeň a mali tak možnosť pracovať na počítadle abakus a rozvíjať svoje kognitívne schopnosti. V rámci Správy zariadení sociálnych služieb sa uskutočnilo aj podujatie „Kreatívny deň s Danielom Hevierom“ pod záštitou Kreatívneho centra v Nitre. Networking so známym básnikom bola pracovná činnosť zameraná na rozvoj kreativity a rozvoj zručností. Prijímatelia sociálnej služby si túto akciu veľmi užili, zatancovali si, kreatívne tvorili a mali radosť, že sa aj takéto podujatie u nás konalo.

Počas minulého roka pri príležitosti mesiaca k úcty starším denný stacionár v spolupráci s denným centrom zorganizoval akciu „Október v pohybe“. Na podujatí mali prijímatelia sociálnej služby možnosť využiť pohybové aktivity, ktoré boli pre nich pripravené a taktiež nechýbala ani spevácka skupina Nevädza. Toto podujatie malo u prijímateľov sociálnej služby veľký úspech a ich prianím je, aby sa zopakovalo aj budúci rok.

Ďalšou úspešnou akciou, ktorej sme sa zúčastnili, bolo aj „Karaoke s Nitrianskymi heligonkármi“. Bolo určené pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť si zaspievať známe ľudové piesne aj iným spôsobom, a tak stráviť príjemný a zábavný deň.

V rámci starostlivosti o zdravie sa konala akcia Deň zdravia so VŠZP pri príležitosti povedomia o prevencií v oblasti zdravia. Prijímatelia sociálnej služby si mohli dať zmerať tlak, kyslík v krvi, glukózu a dozvedieť sa niečo o svojom zdraví.

Počas sychravých dní sme si pripravili pre našich seniorov z denného stacionára a denného centra podujatie „Kino pre seniorov“, kedy sa počas filmového dopoludnia premietal film Mrázik, ktorý sa teší veľkej obľube u našich prijímateľov sociálnej služby.

V predvianočnom období sme si pripravili zimný workshop pre prijímateľov sociálnej služby z denného stacionára – kreatívny deň si užili a vytvorili veľa vianočných dekorácií a výrobkov na prezentovanie.

Na záver roka sme pripravili pre prijímateľov sociálnej služby stretnutie, kde si mohli vychutnať vianočnú kapustnicu, dať si dobrý punč a stráviť príjemné chvíle pohody v kruhu svojich známych.

Podujatie sa uskutočnilo po prvýkrát a tešilo veľkému úspechu. Prijímatelia sociálnej služby z denného stacionára a denného centra mali tak možnosť stretnúť sa, utužiť svoje vzťahy, prípadne sa navzájom spoznať. Počas podujatia vystúpili Nitrianski heligonkári a spevácka skupina Nevädza, taktiež vystupovali prijímatelia sociálnej služby so svojimi rodičmi, a tak spestrili pripravený program. Kapustnica a vianočný punč všetkým veľmi chutil, prijímatelia sociálnej služby sa dobre zabavili, zaspievali si a tešia sa aj na ďalšie podujatia.

Zážitky a spoločné aktivity, čas strávený v spoločnosti známych a priateľov tvoria nezabudnuteľné momenty, ktoré prispievajú k pohode a celkovej spokojnosti našich prijímateľov sociálnej služby. Tešíme sa na nový rok a mesiace plné ďalších radostných udalostí a spoločných chvíľ v dennom stacionári s našimi prijímateľmi sociálnej služby.

Pripravili: Mgr. Michaela Manová, Mgr. Zuzana Tanciková

Správa o činnosti – denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra

V druhom polroku sme kontinuálne pokračovali v predchádzajúcich aktivitách a činnostiach ako napr. canisterapia, mentálna aritmetika, muzikoterapia v krajskej knižnici, aktivity s prvkami biblioterapie, arteterapie, zlepšovanie grafomotoriky, pohybové aktivity a pod. Pridali sme i niektoré nové aktivity a udalosti, ktoré spestrili našim prijímateľom sociálnej služby každodenný režim v dennom stacionári.

Počas druhého polroku nás naďalej navštevovala canisterapeutka aj so svojimi zvieracími kamarátmi. Ku psíkom čoraz častejšie pridávala korytnačku Bibi a slimákov afrických. Začala našich prijímateľov učiť ako sa o týchto mäkkýšov starať v ich teráriu, ako ich kŕmiť a udržiavať ich domov pravidelné čistý. Starostlivosť o tieto zvieratká natoľko nadchla našich prijímateľov sociálnej služby, že sme si zaobstarali takého slimáka aj v našom stacionári.

V letných mesiacoch chodievali prijímatelia sociálnej služby s našim dozorom na prechádzky do mesta, na zmrzlinu i na nákup do obchodu, kde si prakticky vyskúšali triediť odpad a zálohovať PET fľaše z nápojov, prostredníctvom čoho získavali vedomosti o potrebe ochrany životného prostredia, správnej separácii odpadu a takisto o finančnej gramotnosti či celkového zlepšenia orientácie v spoločenskom prostredí. Pomáhali nám aj vyberať nábytok, či pomôcky do plánovanej senzorickej miestnosti.

V septembri sme zorganizovali oslavu 13. výročia denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra, kde dvaja prijímatelia sociálnej služby prezentovali svoj hudobný a výtvarný talent. Rovnako sa tu mali možnosť stretnúť všetci rodičia a rodinní príbuzní pri malom občerstvení, vymeniť si cenné skúsenosti, rady a pozdraviť sa i s našim odborným personálom, canisterapeutkou, pani riaditeľkou a vedúcou sociálnej služby. Túto krásnu udalosť sme spečatili otvorením novej relaxačnej miestnosti, ktorá slúži na oddych, spontánne objavovanie, získavanie nových skúseností pomocou rôznych relaxačných pomôcok a senzorických predmetov financovaných Občianskym združením KRAD.

Na konci septembra sme sa lúčili s kolegyňou, ktorá stála za Národným projektom Podpory sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím. Naučila nás veľa nových odborných metód, ktoré môžeme používať pri práci s prijímateľmi sociálnej služby. Pomohla nám osvojiť si prvky Rogersovej terapie, pri ktorej sa snažíme poskytovať prijímateľom sociálnej služby empatický prístup, bezpodmienečné prijatie a dôveru. Takisto nás naviedla k efektívnejším technikám ako zvládať negatívne správanie prijímateľov sociálnej služby, využívania protokolu funkčnej analýzy správania, analýzy príležitostí na rozvoj a silné stránky prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby sa vďaka jej metódam a prínosným technikám naučili lepšie komunikovať, spestrili svoje aktivity, boli otvorenejší, spokojnejší.

V októbri sme mohli pozitívne vyhodnotiť ďalší projekt, Projekt z nadácie SPP, vďaka ktorému sme mohli nakúpiť Smart televízor, DVD prehrávač a DVD nosiče. Ukázalo sa, že tento projekt nebol prospešný len pre jedného prijímateľa sociálnej služby, ktorému boli nakúpené veci primárne určené, ale dokázal zlepšiť a upevniť vzťahy všetkých prijímateľov sociálnej služby, korí na novom televízore pozerali filmy, videá, počúvali piesne a komunikovali medzi sebou.

V novembri začali prijímatelia sociálnej služby pripravovať výrobky, ktoré sa mali prezentovať na vianočných trhoch. Zapojili sa aj do sušenia ovocia, pečenia a ozdobovania medovníkov, prípravy vianočných pohľadníc. 16. novembra mali naši prijímatelia sociálnej služby tú česť zúčastniť sa slávnostného otvorenia novej senzorickej miestnosti v Divadle Karola Spišáka v Nitre. V rámci tohto otvorenia si mali možnosť pozrieť si aj zábavno-náučnú divadelnú inscenáciu Hlava v hlave. Okrem aktivít s prvkami Snoezelen, ktoré už poznali zo stacionára, tak mali možnosť zažiť i určitú formu dramatoterapie a rozvíjať svoje sociálne, komunikačné schopnosti, orientáciu v meste a spoznávať svet kultúry.

V decembri sa prijímatelia sociálnej služby aktívne zapájali do výroby vianočnej výzdoby, tvorby výrobkov, pečenia medovníkov, prípravy vianočného punču, lepenia štítkov a menoviek na výrobky, ktoré ponúkali vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí. Táto aktivita mala veľký úspech, preto sme umožnili, aby sa aj ďalší prijímatelia sociálnej služby zapojili do pomoci rodičom, ktorí prezentovali vo vianočnom mestečku svoje občianske združenie SPONA.

V tomto mesiaci sme ukončili projekt canisterapie, ktorý nám dlhé obdobie spríjemňoval a rozjasňoval čas v stacionári. Na poslednom stretnutí sme identifikovali určitý záujem aj od prijímateľa sociálnej služby, ktorý dovtedy nejavil žiadny záujem.

Novinky v DC Olympia

V Dennom Centre Olympia sme sa rozhodli zaviesť rôzne nové aktivity pre našich stálych klientov, ale aj na prilákanie nových členov. Nové aktivity pritiahli chodiť do DC Olympia aj klientov, ktorí až tak často DC nenavštevovali.

Od jesene 2023 sme v DC Olympia zaviedli pamäťové tréningy a tanečný kurz bachaty a salsy.

Pamäťové hry sa medzi klientami tešia veľkej obľube. Rozdelíme sa do menších skupiniek po 4-6 ľudí, aby mal každý klient dostatočný čas pre seba. S klientmi sa počas týchto aktivít zameriavame hlavne na krátkodobú pamäť, ktorú je v seniorskom veku veľmi dôležité precvičovať, trénujeme ale aj dlhodobú pamäť. Pekným príkladom hry, ktorá cibrí dlhodobú pamäť, je hra s názvom „Mená v kalendári“ . Počas tejto hry s klientmi spomíname na zážitky s ľuďmi, ktorých poznáme a slávia v daný deň meniny.

Na zdokonaľovanie krátkodobej pamäte sa s klientami venujeme cvičeniam ako:
• reťazové slová,
• meno, mesto, zviera, vec,
• zapamätaj si ľudí, miesta, veci,
• zapamätaj si slová v poradí,
• hra na asociácie,
• slová zo slova…

Medzi jednu z najobľúbenejších hier patrí „Zapamätaj si slová v poradí“. Prvý človek povie napríklad svoje meno a ku nemu pridá hocijaký prívlastok, ďalší v poradí to zopakuje a pridá vlastné meno s prívlastkom a pokračuje ďalší… Hrávame 3-5 kôl a zopakovať musíme aj všetky slovné spojenia z predchádzajúcich kôl. Hra sa zdá byť na prvý pohľad ľahká, ale ľahké to nie je ani z ďaleka. Hry, ktoré precvičujú pamäť je vhodné robiť v každom veku.

Ďalšou aktivitou, ktorú sme u nás v DC Olympia zaviedli je tanečný kurz,konkrétne bachata a salsa. Kurz vedie lektorka Mgr. Dominika Furmaneková, ktorá je nadšená z toho, ako sú naši klienti nadaní a zapálení do tanca.

Bachata je tanečný a hudobný štýl pochádzajúci z Dominikánskej republiky zo začiatkov 20. storočia. Ide o veľmi romantický tanec, ktorý často vyjadruje bolesť zo sklamania, zlomeného srdca, straty lásky alebo naopak, objavenej vášne.

Salsa je najpopulárnejšou latino hudbou a tancom na celom svete. Salsa znamená v španielčine „omáčka“. Pojem „SALSA“ začal kolovať koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia, aby popísal tento jedinečný, vysoko tancovateľný žáner.

Salsa sa objavila v New Yorku v šesťdesiatych rokoch minulého storočia čo vyplývalo z obrovského prílivu karibských imigrantov predovšetkým Portorikáncov a Kubáncov, ktorí vytvorili zmes rytmov, aby vytvorili jej osobitý zvuk, a všetci do nej vniesli svoje štýly, aby tak spoločne vyformovali salsu.

Klienti sú z nových aktivít nadšení a sami od seba za mnou prichádzajú s novými aktivitami, ktoré by sme spolu mohli robiť. V druhej polovici roku 2023 sme pre našich členov pripravili jednu aktivitu, ktorá potrápi a zdokonalí myseľ a druhú ktorá rozhýbe telá našich seniorov. Zároveň obe tieto činnosti vplývajú priaznivo na mentálne zdravie klietov a to je pre nás prvoradé. V roku 2024 pripravujeme pre našich klientov viacero nových aktivít.

Vianočná kapustnica

Tradície treba dodržiavať a tak sme 13.12.2023 pre našich prijímateľov sociálnych služieb opäť zorganizovali jednu z najkrajších spoločenských udalostí, ktoré počas roka v Zariadení sociálnych služieb máme. Pre nás aj našich prijímateľov je to veľkolepá udalosť, pretože sa nesie v čarovnom duchu Vianoc. Krásne prestreté stoly, horiace sviece, vianočný stromček, sladké štrúdle a vynikajúca voňavá kapustnica od našich šikovných kuchárov, tvoria neodmysliteľnú súčasť tohto dňa. V tento deň nie sme sociálny, opatrovateľský alebo hospodársky úsek. V tento deň sme to MY – Zobor, kedy každý z nás priloží ruku k dielu preto, aby naši seniori mohli zažiť túto očarujúcu atmosféru. A práve to je na tom to krásne. Nezáleží na tom, či v našom zariadení niekto býva alebo pracuje, všetci sme súčasťou jednej veľkej rodiny, ktorej piliere sú postavené na úcte, láske a vzájomnom rešpekte.

„Vianočná kapustnica“ je už niekoľko rokov udalosťou, pri ktorej si spoločne za stôl sadnú naši prijímatelia, pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková a zamestnanci zariadenia.

Tohto roku boli našimi hosťami pani PaedDr. Ingrida Jakubičková z Gymnázia Golianova v Nitre, ktorá sa ako koordinátorka v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ postarala o to, aby každý z našich seniorov dostal svoju krabičku. Samozrejme nemôžeme nespomenúť výpomocného duchovného z Farnosti sv. Urbana Nitra – Zobor Mgr. Martina Nízla a hudobníkov skupiny Duo Ego & Laco, ktorých naši seniori dôverne poznajú.

Túto príležitosť otvorila pani riaditeľka PhDr. Mušáková svojim krásnym príhovorom, po ktorom sme si spoločne zaspievali vianočnú koledu „Tichá noc“. Bol to skutočne úžasný okamih, vďaka ktorému padlo aj niekoľko sĺz. Hlboké slová, venovali našim prijímateľom aj pani PaedDr. Jakubičková a duchovný, s ktorým sme sa spoločne pri tejto príležitosti pomodlili.

Po týchto dojímavých chvíľach a prípitku, sme sa všetci mohli s chuťou pustiť do chutnej kapustnice. Príjemnú atmosféru dotvárala skvelá živá hudba v podaní hudobnej skupiny Duo Ego & Laco. Páni muzikanti zvolili výborný vianočný repertoár a ich elegantné a ladné tóny nerušene lahodili našim ušiam. Treba podotknúť, že niektorí seniori neodolali a hudba ich napokon zdvihla do tanca. Čo viac si priať, ako vidieť našich seniorov spokojných a usmiatych. Vidieť, ako sa aj v takomto veku dá užívať život. Pevne veríme, že táto príležitosť priniesla do ich všedných dní trochu radosti, zábavy ale predovšetkým lásky. Pretože na ich šťastí nám záleží.

Prajeme našim seniorom a ich blízkym…
Šťastné a Veselé Vianoce.

Vianočná kapustnica v dennom centre

V stredu 13.12.2023 sme vstúpili do kúzelnej vianočnej atmosféry „Vianočnou kapustnicou“ , akciou, ktorá spojila 60 prijímateľov sociálnej služby denné centrum a denný stacionár v jedinečnom a nezabudnuteľnom vianočnom zážitku. Akcia sa odohrávala v priestoroch Správy zariadení sociálnych služieb, Baničova 522/12, ktoré boli vďaka prijímateľom sociálnej služby denný stacionár – seniori vyzdobené papierovými vločkami.

Program začal príhovorom pani vedúcej úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia PhDr. Silvie Lužákovej, ktorej slová rozniesli radosť po celej miestnosti nakoľko vyzdvihla dôležitosť spoločenstva a sviatočnej atmosféry v tomto období a vyjadrila vďačnosť za prítomnosť všetkých účastníkov.

Následne sme boli poctení vystúpením speváckeho súboru Nevädza. Na scénu prišli aj Nitrianski heligonkári a v rámci programu vystúpili aj prijímatelia sociálnej služby s rodinnými príslušníkmi, a to konkrétne pán Šulka s rodinou a pán Jakubík s dcérou.

Okrem hudobných prejavov sa počas akcie mohli prijímatelia sociálnych služieb pohostiť sladkým pečivom a domácim punčom, ktorý z lásky varili Bc. Lucia Pavlíková, Mgr. Michaela Manová a Mgr. Zuzana Tanciková. Po hudobnom vystúpení prišla na rad kapustnica, ktorej chuť a vôňa nám pripomenuli rodinné sviatky. Kapustnica nielenže chutila vynikajúco, ale nám aj vytvorila atmosféru plnú pohody a spoločnej radosti.

Celá „Vianočná kapustnica“ bola nielen o hudobných a chuťových zážitkoch, ale aj o vytváraní spoločenstva. Táto udalosť nám ukázala, že vianočné sviatky môžu byť oveľa viac než len darčeky a svetielka. Môžu to byť chvíle, kedy sa stretávame s ľuďmi, zdieľame radosť, spoločne sme šťastní a tvoríme krásne spomienky.

Vianočná kapustnica bola výnimočným zážitkom, ktorý zjednotil ľudí a priniesol do ich životov príjemné spomienky. V tomto období darovania sme získali oveľa viac, než sme dali, a to v podobe vzácnej radosti zo spoločných chvíľ a vianočnej harmónie.

Na záver by sme sa chceli poďakovať PhDr. Silvii Lužákovej, nie len za príhovor, ale taktiež za pomoc pri organizácii.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce