Dobrá prax – denný stacionár

Rozvoj odborných činností

Flexibilný prístup v sociálnych službách

Prepájanie sociálnych služieb

Dobrovoľnícka činnosť

Povedali o nás

. Snoezelen miestnosti v denných stacionároch

V denných stacionároch sa usilujeme rozvíjať nové odborné metódy práce s prijímateľmi sociálnej služby, ktoré podporujú ich sociálne začlenenie s ohľadom na ich zdravotné znevýhodnenie, rozvíjajú ich individuálny ľudský potenciál a rozvíjajú potenciál viesť samostatný život s primeranou podporou.
Za týmto účelom sa nám, aj s finančnou podporou donorov, podarilo zriadiť v každom dennom stacionári snoezelen miestnosť pre oddych a relaxáciu prijímateľov sociálnej služby a tiež pre realizáciu nových zážitkových metód práce s prijímateľom sociálnej služby s využitím snoezelen prvkov. Aplikáciou nových metód sprostredkovávame prijímateľovi sociálnej služby nové skúsenosti a vytvárame pre neho ďalší priestor pre uvedomovanie si vlastného prežívania a individuálnych preferencií, čo je neoddeliteľnou súčasťou prístupu zameraného na človeka.

PhDr. Silvia Lužáková, vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia

Snoezelen miestnosť v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra

Snoezelen miestnosť v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Snoezelen miestnosť v dennom stacionári pre seniorov


Muzikoterapia

V dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa snažíme rozvíjať partnerstvá na rôznych úrovniach. Či už je to spolupráca so študentmi, dobrovoľníkmi, či ďalšími inštitúciami, vždy sme vďační za spoluprácu, ktorá reaguje na aktuálne potreby prijímateľov sociálnej služby a zároveň skvalitňuje poskytovanie sociálnej služby. Jednou z takýchto spoluprác je spolupráca s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka Nitre.

  • Hudobno-dramatické pásmo

Denný stacionár spolupracuje s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre od roku 2009. V rámci tejto spolupráce majú prijímatelia sociálnej služby možnosť zúčastniť sa hudobno-dramatického pásma v krajskej knižnici jedenkrát mesačne. Hudobno-dramatické pásmo je zväčša koncipované na konkrétnu tému, resp. interpreta, čo znamená, že prijímatelia sociálnej služby majú možnosť vypočuť si najznámejšie piesne, ale i rôzne zaujímavé informácie z pracovného či súkromného života zvoleného umelca.

Téma hudobno-dramatického pásma je vždy zvolená na základe dohody a preferencií prijímateľov sociálnej služby, príp. vzhľadom na aktuálne obdobie v roku (tematické ladenie, napr. téma „Vianoce“, „Zaľúbené hity – Valentín“ a pod.). Okrem počúvania piesní sa v rámci hudobno-dramatického pásma majú prijímatelia sociálnej služby možnosť vyjadriť sa spevom a tancom, čo môže na viacerých pozitívne vplývať v zmysle zlepšenia nálady, uvoľnenia organizmu, ale taktiež v zmysle rozvoja kreativity. Hudba pôsobí na človeka svojimi základnými prvkami (rytmus, melódia, harmónia), ktoré majú často doslova liečivý účinok – pôsobia na emócie, predstavivosť, motorické funkcie. Liečba hudbou sa nazýva muzikoterapia a aktivity s jej prvkami prispievajú k celkovej pohode, radosti a uvoľnenej atmosfére medzi prijímateľmi sociálnej služby.

Hudba, tanec a spev patria k jedným z najobľúbenejších činností v rámci poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári a návšteva krajskej knižnice sa stala pre našich prijímateľov sociálnej služby už tradičným podujatím, na ktoré sa každý mesiac veľmi tešia.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka


Canisterapia

Osoby s poruchou autistického spektra len zriedka prejavujú záujem o nové veci a nových ľudí. Aj väčšina našich prijímateľov sociálnej služby z denného stacionára pre osoby s PAS majú osvojené jedinečné zvyky a pravidelné aktivity, ktoré neradi menia. I tak sa snažíme hľadať nové aktivity, ktoré by im čas v stacionári zefektívnili.

Na tieto služby ich však vždy vopred pripravíme. Inak to nebolo ani s canisterapeutkou Hankou, ktorá začala denný stacionár pre osoby s PAS pravidelne navštevovať od januára 2023. Túto špeciálnu službu zafinancovali rodičia prijímateľov sociálnej služby vďaka grantovej výzve Nitrianskej komunitnej nadácie – Klub Darcov 2022. Hankin trpezlivý prístup a prívetivosť  pomohla pomalými krokmi  väčšine prijímateľom sociálnej služby nájsť si cestu ku psíkom Quinuške, Edkovi a Dafné.

Prijímatelia sociálnej služby sa aj napriek obmedzenej verbálnej a neverbálnej komunikácii, zhoršenej sociálnej interakcii, strachu či  počiatočných obáv nakoniec zvykli na nových psích spoločníkov. Canisterapeutka Hanka si ich získala svojimi pútavými knižkami, zábavnými hrami a aktivitami so psíkmi ako napr. venčenie, kŕmenie, skákanie a pod. Canisterapia  sa preukázala ako prospešná v mnohých smeroch – zlepšená jemná motorika, ústup stresových reakcií, zlepšenie komunikácie a sociálnej interakcie, zvýšená motivácia, pocit zodpovednosti ale i emocionálny zážitok.

V letných mesiacoch pridala canisterapeutka k psíkom dokonca i korytnačku Bibi a Afrických slimáčikov, ktorých si naši prijímatelia rýchlo zamilovali. Pozitívne reakcie na slimákov, ktorých prijímatelia hladkali, umývali a obzerali si ich farebné ulity nás presvedčili, aby sme im zabezpečili podobných slimákov v stacionári nastálo. Prijímatelia sociálnej služby tak môžu upokojiť nahromadené napätie, nesústredené myšlienky či stres každým nakuknutím do terária. Učia sa zodpovednosti kŕmením slimákov listami, sépiovou kosťou, či čistením hliny. Naďalej si trénujú jemnú motoriku a zvyšujú pocit sebavedomia a pocit užitočnosti.

Mgr. Karolina Blašková, sociálna pracovníčka