O nás

Štatút organizácie
Názov: Správa zariadení sociálnych služieb
Právna forma: príspevková organizácia
Riaditeľ: PhDr. Libuša Mušáková

Správa zariadení sociálnych služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Nitry. Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktoré sú poskytované terénnou, ambulantnou a pobytovou formou.

Správa zariadení sociálnych služieb bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 237/2004-MZ zo dňa 12.08.2004 s účinnosťou od 01.01.2005 na dobu neurčitú s formou hospodárenia – príspevková organizácia.

Poskytujeme sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách. V zmysle tohto zákona chápeme sociálnu službu ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k prijímateľom sociálnych služieb zamerané na:

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.

Hlavným cieľom organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre bolo a je vytváranie optimálnych podmienok pri zabezpečovaní sociálnej starostlivosti pre občanov mesta Nitry.

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, ktorého menuje a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Nitre na návrh primátora. Riaditeľ riadi činnosť organizácie a za výsledky činnosti je zodpovedný Mestskému zastupiteľstvu v Nitre.