Zariadenie pre seniorov

Poslanie, hodnoty a vízia

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Komu nemožno poskytovať

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

Záujmová činnosť

Jedálny lístok

.

Zariadenie pre seniorov je zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby. Jej stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je daný právoplatným rozhodnutím o odkázanosti, ktoré vydáva príslušná obec/mesto podľa miesta trvalého bydliska.

ZpS sa nachádza v mestskej časti Zobor v novo zrekonštruovaných priestoroch, ktorých súčasťou je rozsiahly park s oddychovými zónami.

Zariadenie má kapacitu 103 lôžok. Ubytovanie v zariadení sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách, z ktorých je veľká časť vybavená balkónom.