Zariadenie pre seniorov

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

Jedálny lístok

.

V zariadení pre seniorov sa:

a) Poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie.

b) Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

c) Zabezpečuje záujmová činnosť.


Zariadenie zabezpečuje prípravu stravy, ako aj diétny režim pre klientov s diabetom a pre klientov uprednostňujúcim šetriacu stravu. Príprava stravy ako aj kontrola energetickej a výživovej hodnoty jedál je realizovaná garantom pre stravovanie priamo v zariadení.

Zariadenie poskytuje služby fyzioterapie a to jednak formou skupinových cvičení ako aj vo forme individuálnej fyzioterapie na základe ordinácie lekára.

Na základe zmlúv o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti ordinujú v ZpS viacerí lekári: lekár v odbore diabetológia, neurológia, psychiatria, geriatria a v odbore všeobecný lekár prvého kontaktu.

Ponuku na trávenie voľnočasových aktivít zabezpečuje kultúrno-výchovný pracovník. Klienti zariadenia majú možnosť využiť aj služby pedikérky.

V zariadení majú poberatelia sociálnych služieb k dispozícií spoločenské priestory, knižnicu, počítačovú miestnosť, telocvičňu s vybavením a kaplnku, kde sa slúžia každú nedeľu sv. omše.