Zariadenie pre seniorov

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

Jedálny lístok

.

Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov príslušným mestským/obecným úradom je potrebné kontaktovať sociálne pracovníčky zariadenia, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo. K uzatvoreniu zmluvy do ZPS sú požadované nasledovné doklady:

  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané obcou,
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
  • doklady o majetkových pomeroch,
  • súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov,
  • doklad o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol žiadateľ súdom zbavený spôsobilosti na právne úkony).

VZOR – Zmluva ZpS platná od 1.1.2020