Zariadenie pre seniorov

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

. 1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, je stanovená podľa stupňa odkázanosti nasledovne: Tabuľka č.9

Stupeň odkázanosti Rozsah hodín/deň Úhrada v €/deň
II. 2 – 4 3,50
III. 4 – 6 4,00
IV. 6 – 8 4,00
V. 8 – 12 4,30
VI. viac ako 12 4,80

2. Výška úhrady za ubytovanie v ZpS je stanovená nasledovne :

Typ izby Opis izby Úhrada v €/lôžko/deň
Apartmány 5,80
I. typ 1 lôžková izba s balkónom 5,00
II. typ 1 lôžková izba bez balkóna 4,50
III. typ 2 lôžková izba s balkónom 4,30
IV. typ 2 lôžková izba bez balkóna 3,70

3. Výška úhrady za stravovanie v ZpS je stanovená nasledovne :

a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje strava 5 krát denne /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ racionálna, šetriaca alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške 3,98 €/deň,

b) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje strava 3 krát denne /raňajky, obed, večera/ racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške 3,26 €/deň,

c) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera/ sa stanovuje vo výške 4,98 €/deň. Ak prijímateľ sociálnej služby má lekárom predpísanú diabetickú diétu, je povinný ju odoberať.

4. Výška úhrady za pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne a šatstva sa stanovuje na 0,30€/deň.

5. Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča v ZpS sa stanovuje za každý elektrospotrebič na 0,10 €/deň.

6. Výška úhrady za úschovu cenných vecí v ZpS sa stanovuje na 0,- €/deň. Zariadenie je povinné uzatvoriť s prijímateľom sociálnej služby zmluvu o úschove cenných vecí.<