Návšteva interaktívnej výstavy

Zvieratá a príroda – dve z najobľúbenejších tém, ktorým sa v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím často venujeme. Nielen naša vzájomná prepojenosť, ale taktiež dôležitosť dopadu našich rozhodnutí na svet okolo nás. S prírodou sa snažíme žiť v harmónií a neničiť ju. Podobne to cítime aj pri zvieratách – väčšina z nášho kolektívu patrí k milovníkom zvierat. V rámci rôznych diskusií často hovoríme o vlastných zážitkoch s našimi (štvornohými) priateľmi, ale zvieratá často nájdeme aj v rôznych bájach a povestiach, ktoré si z času na čas čítame. Keď sme sa dozvedeli o výstave s názvom „Medzi nami zvieratami“, hneď sme vedeli, že toto bude pre nás to pravé orechové 🙂

Výstava pozostávala zo štrnástich interaktívnych exponátov, ktoré mali za úlohu nás pobaviť, vzdelať, ale i pomôcť rozvíjať naše osobné zručnosti. A teda splnili to do bodky! Hlavnou myšlienkou bolo porovnanie rôznych parametrov medzi ľuďmi a zvieratami, ako napríklad váha, dĺžka skoku, zorný uhol, rýchlosť behu, srdcový rytmus a podobne. Našich prijímateľov sociálnej služby zaujali aj aktivity týkajúce sa zmyslov, nakoľko aktivity takéhoto druhu už poznajú z našich bežných dní – napr. podľa čuchu zistiť, o akú vec ide a ktoré pachy sú pre zvieratá odpudzujúce a ktoré ich naopak prilákajú, alebo na základe hmatu zistiť, o aké zviera sa jedná. V prípade zraku sme si mohli vyskúšať, ako vidia rôzne živočíchy a pri exponáte zameranom na sluch sme si zas mohli overiť, do akej frekvencie počujú naše uši a prípadne si porovnať výsledky so zvieratami.

Zaujímavosťou bola aj slepá mapa týkajúca sa zemepisného výskytu zvierat, či panely s obrysmi zvierat, pri ktorých sme si mohli názorne porovnať, akí veľkí alebo malí oproti danému zvieraťu sme. Exponát, ktorý vzbudil najviac pozornosti, bol odtlačok tela, kde si prijímatelia sociálnej služby mohli odtlačiť svoje telo, resp. jeho časť do matice bodov na posuvných tyčkách a vytvoriť tak 3D kópiu svojho reliéfu – podobne, ako keď zanechávajú stopy zvieratá. Rýchlosť behu si prijímatelia sociálnej služby vyskúšali na bežiacom páse a pri dĺžke skoku bolo cítiť aj zdravú súťaživosť – každý sa snažil doskočiť čo najďalej. Výstava mala úspech a ešte dlho po jej skončení sme spoločne diskutovali na uvedené témy.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Valentín v dennom stacionári

Fašiangové obdobie nám tento rok ukončil štrnásty február, čiže deň oslavy sv. Valentína. V dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím si každý rok spoločne s prijímateľmi sociálnej služby prečítame príbeh o tom, kto to Valentín bol a prečo tento deň pripadá práve na spomínaný dátum. Romantický príbeh o Valentínovi nás každoročne rozcíti a potom už chýba len krôčik k tomu, aby sme sa naladili na valentínsku nôtu – výrobu srdiečok, valentínskych pozdravov, či tematickej výzdoby. Tento deň vnímame ako príležitosť prejaviť si náklonnosť – nielen partnerskú, ale i kamarátsku, príp. náklonnosť voči našim milovaným (napr. rodičom a pod.).

Aj tento rok v dennom stacionári vznikli krásne vyznania vo forme valentínskych pozdravov adresovaných členom rodiny. Okrem toho, že sa to v dennom stacionári srdiečkami len tak hemžilo, tak tento rok sme pre prijímateľov sociálnej služby zorganizovali aj valentínsky kvíz, ktorý preveril naše znalosti v oblasti zaľúbených piesní, filmov, či celkovo hudby. Prijímatelia sociálnej služby hádali znelky a ukážky z najznámejších filmov o láske a spoločne sme si všetci pripomenuli, že práve láska je tá najmocnejšia, tá, ktorú netreba vysvetľovať či chápať, stačí ju jednoducho cítiť

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Fašiangy v dennom stacionári

Fašiangy patria v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ku každoročne obľúbenému obdobiu v roku. Prijímatelia sociálnej služby vždy už netrpezlivo čakajú, aký program si spoločne vymyslíme. Každoročne si zvykneme formou prednášky a následnej diskusie, príp. za využitia metódy brainstorming, pripomenúť, čo to vlastne fašiangy sú, ako dlho trvajú a čím je charakteristické toto obdobie.

Čo sa týka samotného programu, tento rok sme opäť vyskúšali niečo nové – fašiangovú zábavu hneď zrána, počas bežnej prevádzky denného stacionára. Priestory denného stacionára tak ožili farbami, maskami, balónmi, pre prijímateľov sociálnej služby sme pripravili tematické občerstvenie, kde nemohli chýbať tradičné šišky či modernejšie donuty. Pozvanie v rámci kultúrneho programu prijala Nitrianska heligónka, ktorá nám na fašiangoch zahrala.

Prijímatelia sociálnej služby si už vopred vlastnoručne vyrobili škrabošky a tak sa denný stacionár na dva dni premenil na miesto plné zábavy, masiek, hudby a smiechu. Prijímatelia sociálnej služby si následne hrali rôzne piesne na želanie a každý si mohol dosýtosti zatancovať – odzneli naši obľúbení interpreti, ako napríklad Paľo Habera, nezabudnuteľný Meky Žbirka, Marika Gombitová a podobne.

K nezabudnuteľným zážitkom určite patrí aj hit ,,Jede, jede mašinka“ a tanec naprieč priestormi denného stacionára, či tanečné vystúpenie prijímateľov sociálnej služby a následné hodnotenie členov poroty volených z našej partie 🙂

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

SuperOčko

Spolu s občianskym združením SuperOčko sa uskutočnila akcia, počas ktorej si mohli prijímatelia sociálnej služby bezplatne nechať zmerať zrak. Táto iniciatíva mala za cieľ podporiť zdravie a pohodu prijímateľov sociálnej služby.

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov a starostlivosť o neho je nevyhnutná. Pracovníci z občianskeho združenia SuperOčko poskytovali svoje služby s odbornosťou a klienti sa mohli spoľahnúť na kvalitné meranie a poradenstvo týkajúce sa ich zraku.

Okrem toho bola akcia príležitosťou na osvetu o dôležitosti pravidelných prehliadok očí a prevencii rôznych očných ochorení. Mnohí z nich sa dozvedeli o svojom aktuálnom zrakovom stave a dostali odporúčania ohľadne ďalších krokov, ktoré by mali podniknúť.

Takéto akcie sú dôležité nielen pre zlepšenie zdravotného stavu, ale aj pre vytvorenie pocitu súdržnosti a starostlivosti o seba a o svojich blízkych. Dúfajme, že sa budú podobné udalosti opakovať aj v budúcnosti a že budú ešte úspešnejšie a prospešnejšie pre všetkých zúčastnených.

Bc. Lucia Pavlíková

Správa o polročnej činnosti – denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím

Rok 2023 je za nami a my v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na konci roka bilancujeme tak, ako vždy. Spoločne s prijímateľmi sociálnej služby spomíname na uplynulé obdobie – čo sme spolu prežili, zažili, čo sa nám najviac páčilo, ale taktiež diskutujeme o našich plánoch a víziách do budúcna. Spoločne sme sa všetci zhodli, že uplynulý polrok nám všetkým veľmi ubehol, avšak vo viacerých z nás zarezonovali hlavne nasledujúce udalosti:

JÚL, AUGUST: Aj napriek faktu, že letné obdobie v dennom stacionári by sme mohli označiť za najmenej „akčné“, nakoľko väčšina z našich prijímateľov sociálnej služby je doslova rozlezená po rôznych destináciách v rámci letných dovoleniek, napriek tomu sme sa snažili pekné letné počasie využiť na maximum – hlavne letnými prechádzkami a pobytom na terase. Niekoľkokrát sme sa taktiež vybrali spoločne na zmrzlinu, či posedieť si do kaviarne na kofolu – takéto aktivity sa prijímateľom sociálnej služby najviac „rátajú“ – posedenie s kamarátmi, pri ktorom majú možnosť trénovať si aktivity sociálnej rehabilitácie, hlavne pobyt v širšom spoločenskom prostredí, cestovanie MHD a pod.

SEPTEMBER: po lete sme sa spoločne všetci stretli, plní načerpanej energie z letného obdobia a pomaly sme sa začali pripravovať na jedno z najfarebnejších ročných období – jeseň. Nakoľko počas letných prázdnin sme muzikoterapiu nenavštevovali, tak v mesiaci september sme sa spoločne tešili aj na ňu. Témou bola obľúbená skupina Gladiátor. Po muzikoterapii sme spoločne navštívili centrum mesta, park, ktorý je v tomto období najkrajší i kaviareň, čo sa prijímateľom sociálnej služby veľmi páčilo. V tomto mesiaci sme si taktiež v dennom stacionári pripravili prednášku spojenú s diskusiou na tému ochrany pred zlým zaobchádzaním.

OKTÓBER: Počas mesiaca október v nás najviac zarezonovala návšteva Ponitrianskeho múzea a ich výstavy s názvom „Syseľ“, ktorá svojou interaktívnou formou zaujala prijímateľov sociálnej služby. Október je pre nás taktiež významným mesiacom vďaka každoročne obľúbenému podujatiu, ktoré v rámci denného stacionára organizujeme – Halloween. Aj tento rok sa denný stacionár zmenil na tajuplné miesto s tematickou výzdobou, občerstvením a samozrejme halloweenskymi maskami. Nechýbalo ani maľovanie na tvár, ktoré sa každoročne teší veľkej obľube.

NOVEMBER: mesiac november a blížiace sa sviatočné obdobie pre nás v dennom stacionári znamená začiatok príprav na vianočné obdobie. V tomto mesiaci sme začali aktívne kreatívne tvoriť a vyrábať dekorácie s vianočnou tematikou. Nakoľko výroba bola pracná a precízna, celý mesiac sme poctivo „makali“ 🙂

DECEMBER: mesiac december sa už niesol v sviatočnej atmosfére – spoločné stavanie vianočného stromčeka, vianočná muzikoterapia, návšteva vianočného mestečka. Najvýznamnejšou však pre nás všetkých bola možnosť po prvý raz zúčastniť sa vianočných trhov s výrobkami, ktoré prijímatelia sociálnej služby vyrobili a možnosť prezentovať ich šikovnosť a tvorivosť. Okrem prezentácie sme mali možnosť taktiež povedať o dennom stacionári viac každému, kto mal záujem a v stánku sa pristavil, čo nás veľmi tešilo. Účasť na vianočných trhoch bol pre nás všetkých splnený sen ♥ Prijímateľov sociálnej služby počas tohto mesiaca potešili aj vianočné balíčky – darčeky, ktoré dostali v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a taktiež účasť na spoločenskom podujatí v spolupráci s denným stacionárom pre seniorov a denným centrom, na ktorom si pochutili na vianočnej kapustnici a spoločne si zaspievali.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Vianočná kapustnica v dennom centre

V stredu 13.12.2023 sme vstúpili do kúzelnej vianočnej atmosféry „Vianočnou kapustnicou“ , akciou, ktorá spojila 60 prijímateľov sociálnej služby denné centrum a denný stacionár v jedinečnom a nezabudnuteľnom vianočnom zážitku. Akcia sa odohrávala v priestoroch Správy zariadení sociálnych služieb, Baničova 522/12, ktoré boli vďaka prijímateľom sociálnej služby denný stacionár – seniori vyzdobené papierovými vločkami.

Program začal príhovorom pani vedúcej úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia PhDr. Silvie Lužákovej, ktorej slová rozniesli radosť po celej miestnosti nakoľko vyzdvihla dôležitosť spoločenstva a sviatočnej atmosféry v tomto období a vyjadrila vďačnosť za prítomnosť všetkých účastníkov.

Následne sme boli poctení vystúpením speváckeho súboru Nevädza. Na scénu prišli aj Nitrianski heligonkári a v rámci programu vystúpili aj prijímatelia sociálnej služby s rodinnými príslušníkmi, a to konkrétne pán Šulka s rodinou a pán Jakubík s dcérou.

Okrem hudobných prejavov sa počas akcie mohli prijímatelia sociálnych služieb pohostiť sladkým pečivom a domácim punčom, ktorý z lásky varili Bc. Lucia Pavlíková, Mgr. Michaela Manová a Mgr. Zuzana Tanciková. Po hudobnom vystúpení prišla na rad kapustnica, ktorej chuť a vôňa nám pripomenuli rodinné sviatky. Kapustnica nielenže chutila vynikajúco, ale nám aj vytvorila atmosféru plnú pohody a spoločnej radosti.

Celá „Vianočná kapustnica“ bola nielen o hudobných a chuťových zážitkoch, ale aj o vytváraní spoločenstva. Táto udalosť nám ukázala, že vianočné sviatky môžu byť oveľa viac než len darčeky a svetielka. Môžu to byť chvíle, kedy sa stretávame s ľuďmi, zdieľame radosť, spoločne sme šťastní a tvoríme krásne spomienky.

Vianočná kapustnica bola výnimočným zážitkom, ktorý zjednotil ľudí a priniesol do ich životov príjemné spomienky. V tomto období darovania sme získali oveľa viac, než sme dali, a to v podobe vzácnej radosti zo spoločných chvíľ a vianočnej harmónie.

Na záver by sme sa chceli poďakovať PhDr. Silvii Lužákovej, nie len za príhovor, ale taktiež za pomoc pri organizácii.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce