Domáca opatrovateľská služba

Kontakt

Ako vybaviť

Úkony opatrovateľskej služby

Legislatíva

Čas poskytovania služby

Cenník

Domy s opatrovateľskou službou

Povedali o nás

.

Pre poskytovanie opatrovateľskej služby je potrebné mať právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva Mesto Nitra. „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ sa podáva na Odbore sociálnych služieb na Mestskom úrade v Nitre, kde záujemcu o sociálnu službu zamestnanci mestského úradu informujú o ďalšom postupe.

Záujemca o opatrovateľskú službu s vydaným právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu následne uvedie referentovi domácej opatrovateľskej služby Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre údaje pre účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby a doloží požadované doklady:

  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu;
  • posudok o odkázanosti;
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak sa jedná o pravidelný príjem, alebo potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok, ak sa jedná o nepravidelný príjem prijímateľa;
  • potvrdenie ošetrujúceho lekára o bezinfekčnosti prijímateľa;
  • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch osoby, ktorej sa má opatrovateľská služba poskytovať;
  • ak je záujemca o opatrovateľskú službu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, prikladá sa rozsudok súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony.

Žiadateľ o poskytovanie opatrovateľskej služby je následne zaradený do evidencie žiadateľov o sociálnu službu.

VZOR Zmluva OS – s predložením príjmu od 1.11.2020

VZOR Zmluva OS bez predloženia príjmu od 1.11.2020

VZOR Zmluva OS samoplatca od 1.11.2020

VZOR Zmluva OS spoluplatca od 1.11.2020

VZOR Zmluva OS odľahčovacia služba od 1.11.2020