Domáca opatrovateľská služba

Kontakt

Ako vybaviť

Úkony opatrovateľskej služby

Legislatíva

Čas poskytovania služby

Cenník

Domy s opatrovateľskou službou

Povedali o nás

.

Pre poskytovanie opatrovateľskej služby je potrebné mať právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva Mesto Nitra. „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ sa podáva na Odbore sociálnych služieb na Mestskom úrade v Nitre, kde záujemcu o sociálnu službu zamestnanci mestského úradu informujú o ďalšom postupe.

Záujemca o opatrovateľskú službu s vydaným právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu následne uvedie referentovi domácej opatrovateľskej služby Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre údaje pre účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby a doloží požadované doklady:

  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu;
  • posudok o odkázanosti;
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak sa jedná o pravidelný príjem, alebo potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok, ak sa jedná o nepravidelný príjem prijímateľa;
  • potvrdenie ošetrujúceho lekára o bezinfekčnosti prijímateľa;
  • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch osoby, ktorej sa má opatrovateľská služba poskytovať;
  • ak je záujemca o opatrovateľskú službu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, prikladá sa rozsudok súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony;
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadateľ o poskytovanie opatrovateľskej služby je následne zaradený do evidencie žiadateľov o sociálnu službu.

VZOR – Zmluva OS bez predloženia príjmu od 1.1.2020

VZOR – Zmluva OS s predložením príjmu od 1.1.2020

VZOR – Zmluva OS platca deti od 1.1.2020

VZOR – Zmluva OS platca iná osoba od 1.1.2020

VZOR – Zmluva odľahčovacia služba