Husľoví virtuózi na slnečnej terase

Hudba nás sprevádza po celý život — môžeme povedať, že je neoddeliteľnou súčasťou každého z nás. Je to umenie, ktoré má schopnosť liečiť. Nám svoje liečivé tóny v septembri ponúkli huslisti Duo Slavonic.
Dňa 13.9.2021 sa v Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 uskutočnilo príjemné kultúrne posedenie. Svojou prítomnosťou nás poctili huslisti z občianskeho združenia Slavonic, ktoré sa snaží prinášať ľudom kultúru a umenie.

Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári boli predpoludním pozvaní na slnečnú terasu, kde vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia PhDr. Silvia Lužáková umelcov uvítala príhovorom. Krátko na to sa už terasou niesli krásne tóny vážnych, ale aj tradičných piesní. Husľoví virtuózi Andrej Baran a František Ferienčík prijímateľom sociálnych služieb a zamestnancom organizácie predstavili slovenskú, maďarskú či rumunskú ľudovú tvorbu.
Pre všetkých zúčastnených išlo o krásne prežité predpoludnie, prijímatelia sociálnej služby koncert ocenili aj nadšeným potleskom.
Už nemecký filozof, skladateľ a básnik Friedrich Nietzsche povedal, že „Bez hudby by bol život chybou“ — a s jeho tvrdením nemožno nesúhlasiť.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Koncert husľových virtuózov

Dňa 13.09.2021 sa v Zariadení pre seniorov Zobor uskutočnil husľový koncert virtuózov Andreja Barana a Františka Ferienčíka. Husloví virtuózi zahrali skladby od Béla Bartóka, ktorý bol svetovo uznávaným maďarským hudobným skladateľom 20. storočia. Mal silnú väzbu k územiu dnešného Slovenska, ako aj k slovenskej kultúre. Medzi jeho najznámejšie diela patria napr. Hudba pre sláčiky, bicie nástroje a čelestu, Mikrokozmos, Zázračný mandarín a mnohé ďalšie. Nie všetky jeho diela sú známe verejnosti. Ďalej predviedli krátke miniatúry slovenských, maďarských, rumunských, slovinských a iných ľudových piesní.

Pre PSS bol koncert novým jedinečným zážitkom, kde mali možnosť vidieť a počuť v priamom prenose hru na tento zázračný hudobný nástroj. Husle sú najmenším, ale najrozšírenejším strunovým sláčikovým nástrojom. Možno na nich zahrať najvyššie tóny. Vznikli na začiatku 16. storočia v Taliansku. Husle majú len 4 struny, ktoré sú ladené v čistých kvintách. Na týchto strunách môžeme štyrmi prstami ľavej ruky a pomocou sláčika v pravej ruke zahrať mnoho tónov. Koncert husľových virtuózov získal u PSS veľký úspech čo sa odzrkadlilo na vyslúženom potlesku.

Sociálna rehabilitácia a skupinové cvičenie

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, a pri základných sociálnych aktivitách.
Našim cieľom je prispieť k zabezpečeniu dôstojného a maximálne hodnotného života našich obyvateľov, podporiť ich sebestačnosť, samostatnosť, nezávislosť, a to nácvikom a rozvojom zručnosti, aktivizovaním ich schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Skupinové cvičenie

Skupinové cvičenie sa vykonáva každý pracovný deň. Pohybovou aktivitou sa rozumie cielené využitie metodicky upraveného pohybu s terapeutickým zámerom. Výhodou skupinového cvičenia je priaznivý vplyv kolektívu na jedinca, psychická podpora, motivácia klienta pri udržiavaní výkonu s ostatnými cvičiacimi klientmi. Pri skupinovom cvičení je dôležitý výber klientov. Skupina by mala byť homogénna – s rovnakou diagnózou, zdatnosťou, vekom a pod.
Aktívny pohyb má účinky na jednotlivé systémy (nervový, endokrimný, kardiovaskulárny, dýchací , tráviaci, uropoetický systém, koža a termoregulácia).

Cieľom:
• posilnenie svalového korzetu
• zlepšiť a udržať vitálne funkcie
• zlepšiť a udržať pohybový aparat a priaznivé ovplyvnenie psychiky klienta
• zlepšiť koordinácie a kondície klienta
• prevencia vzniku svalovej nerovnováhy, ktorá vzniká skrátením predovšetkým posturálnych svalov
• podpora fyziológie všetkých funkcii daľších orgánov
• podpora adaptačných mechanizmov na novovzniknutú situáciu ochorenia, poprípade rekonvalescencie

Využívajú sa rôzne pomôcky – stolička, overbal, loptičky, činky….
Klienti majú na výber 2 skupinových cvičení. Ráno o 8,30 hod skupinové cvičenie na ZOS ( spoločenská miestnosť) klienti imobilní alebo čiastočne imobilní klienti zo ZOS. Skupina o 9 hod veľká telocvičňa pre mobilných klientov.

Plán aktivít do konca roka 2021 – denné stacionáre

Plán aktivít a činností na obdobie september – december 2021 pre denný stacionár pre osoby s postihnutím autistického spektra, denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím a denný stacionár pre seniorov.

Plán aktivít denné stacionáre 9 – 12/2021

Prechádzka v mestskom parku Sihoť

Nitriansky mestský park Sihoť je zelenou oázou uprostred rušného mesta a vyhľadávaným miestom pre oddych a zábavu. Nachádza sa pod Nitrianskym hradom a je súčasťou letného kúpaliska. Za pekného slnečného počasia sa preto dňa 08.09.2021 uskutočnila prechádzka prijímateľov sociálnej služby Zariadenia pre seniorov Zobor v sprievode sociálnych pracovníkov a fyzioterapeutov. PSS si prešli sieť vychádzkových chodníkov, ktoré sú usporiadané do tvaru hviezdy.

   

Mali tak možnosť vidieť bohatú zeleň mestského parku. Z hľadiska zastúpenia stromov a kríkov sú jednotlivé časti parku veľmi odlišné vekom i druhovým zastúpením. Mnoho stromov je starších ako 80 rokov a najpočetnejšie zastúpenie má lipa malolistá. Nachádzajú sa tu okrem iného jaseň štíhly, dub turnerov, pagaštan paviový, brezy bradavičnaté, topole čierne, paulovnia plstnatá, sekvojovec mamutí a iné. Prešli sa okolo historicky najznámejšej Žabej fontány od nitrianskeho sochára Michala Júliusa Bártfaya, klasicistickej letnej kaviarni, ktorú dal v roku 1831 postaviť biskup Jozef Wurum. PSS neobišli ani gazdovský dvor s domácimi zvieratami a areál lesnej zvery. Pozorovali ovce, kozy, oslíka kačice, daniele a muflóny. Zvieratá boli privezené zo zoologických záhrad v Bratislave, Bojniciach Horných Lefantoviec a zo Sološnice. Prechádzku PSS ukončili v cukrárni s dobrou kávičkou a koláčikom.

Vláčikom po meste Nitra

V našom Zariadení pre seniorov Zobor, sme pre prijímateľov sociálnej služby uskutočnili výlet „Vláčikom po meste Nitra“. Niektorí PSS, ktorí pochádzajú z iných miest Slovenska, mali možnosť vidieť krásy historického mesta Nitry. S mobilnými aj čiastočne mobilnými PSS sme sa o 8:00 stretli pred zariadením, kde nás čakal výletný vláčik. Po usadení PSS sme vyrazili na poznávaciu cestu.

Naša trasa viedla popri amfiteátri, nitrianskych kasárňach, previezli sme sa cez most, ktorý vedie ponad rieku Nitru. Počas cesty sme videli hokejový štadión a prerobený futbalový štadión. Navštívili sme Nitriansky park – SIHOŤ, kde nás vláčik previezol aj okolo Starého Biskupského Hostinca. Cesta pokračovala cez Župné námestie a okolo starého Župného domu, kde si niektorí PSS zaspomínali ako tam pracovali. Vláčik neobišiel ani Nitriansky hrad a slávnu sochu nitrianskeho CORGOŇA. Zastavili sme na Svätoplukovom námestí, kde si PSS pochutnali na káve a zmrzline. Touto milou činnosťou sa pomalinky končil náš výlet. Spiatočná cesta viedla popri rieke Nitra a Brezovom hájiku. Po príchode do Zariadenia pre seniorov Zobor, PSS poďakovali za spríjemňovanie výletu akustickým sprievodným výkladom o histórií Nitry a pustenie hudby na spiatočnej ceste domov. PSS zatlieskali milému šoférovi vláčika za šťastný príchod domov.

Bližšie k sebe vďaka tvorivosti

Mesto Nitra v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre pripravilo projekt s názvom Bližšie k sebe vďaka tvorivosti, ktorého cieľom je aktivizácia seniorov a senioriek,  podpora celostného rozvoja osobnosti jedinca a tiež podpora medzigeneračných vzťahov, nakoľko pripravených workshopov sa môžu zúčastniť seniori a tiež zástupcovia generácie detí alebo vnúčat, pričom príbuzenský vzťah nie je podmienkou. Účastníci budú mať možnosť nácviku praktických zručností z oblasti umenia a ľudových remesiel.

Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť telefonicky 037/ 6 502 388 alebo e-mailom na: hrozenska@msunitra.sk najneskôr do 5 dní pred konaním workshopu. O poradí rozhoduje dátum a čas prihlásenia sa do konkrétneho workshopu. Účastníci neplatia žiadny poplatok.

Počas realizácie workshopov sa riadime aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami. Účastníci a účastníčky workshopov sa pri vstupe do KOS v Nitre preukážu potvrdením o očkovaní (covid pasom), platným antigénovým testom (nie starším ako 48h)  alebo PCR či LAMP testom (nie starším ako 72h) alebo potvrdením o prekonaní koronavírusu v ostatných 180 dňoch.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.