Prepravná služba

Komu je určená

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Legislatíva

Cenník

Kontakt

Fotogaléria

.
  • Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území mesta Nitra, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
  • Občanovi s trvalým pobytom na území mesta Nitra s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.