Prepravná služba

Komu je určená

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Legislatíva

Cenník

Kontakt

Fotogaléria

. Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby žiadateľ podáva na Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom žiadateľ preukazuje posudkom vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Odbor sociálnych služieb po preverení nároku vydá Oznámenie o možnosti využívať prepravnú službu poskytovanú Správou zariadení sociálnych služieb v Nitre.

Prepravná služba je poskytovaná na základe telefonickej objednávky, pričom telefonická objednávka musí byť uskutočnená najneskôr 24 hodín vopred. Po uskutočnení telefonickej objednávky sa v objednaný deň a čas dostaví vozidlo prepravnej služby pre prijímateľa sociálnej služby na miesto určenia (napr. na adresu jeho trvalého pobytu) a dopraví ho na miesto určenia (napr. zdravotnícke stredisko). Následne je možné dohodnúť s vodičom zabezpečenie prepravy osoby späť (napr. zo zdravotníckeho zariadenia na adresu trvalého pobytu).