Ochrana pred zlým zaobchádzaním

V dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa vždy snažíme o to, aby si každý bol vedomý svojich práv a povinností, ak je to v jeho silách a možnostiach. Tak ako majú rôzne práva a povinnosti zamestnanci, tak i prijímatelia sociálnej služby a celkovo aj ako komunita sa riadime určitými zásadami a pravidlami. Ak by sme diskusiu o právach rozobrali dôkladnejšie, jedným z prvých atribútov, ktoré by nám napadli, by bolo právo na dôstojné zaobchádzanie, s čím súvisí i ochrana pred zlým zaobchádzaním.

Čo tento pojem znamená? Ako môžeme definovať zlé zaobchádzanie, čo znamenajú pojmy ako diskriminácia, týranie, obťažovanie, zanedbávanie či vykorisťovanie? Aj takéto úvahy boli témou prednášky, ktorá následne plynule prešla do diskusie s prijímateľmi sociálnej služby na uvedené témy. Napriek ťažším témam sme si o ochrane a prevencií pred zlým zaobchádzaním spoločne porozprávali, spomenuli sme najznámejšie dokumenty, ktoré nám právo na dôstojný život garantujú (napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európsky dohovor o ľudských právach, Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd a pod.) Väčšina prijímateľov sociálnej služby už niektoré zásady a pojmy poznala, nakoľko často sa v rámci denného stacionára rozprávame aj o základných ľudských právach a slobodách. Sociálne pracovníčky si taktiež overovali, či prijímatelia sociálnej služby vedia, na koho sa obrátiť v prípade, že majú akékoľvek pochybnosti o správnosti riešení a postupoch v dennom stacionári. Aj takúto náročnejšiu tému sme považovali za potrebné s prijímateľmi sociálnej služby spoločne odkomunikovať.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka