Život a tvorba básnika Jána Bottu

Dňa 15.7.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami bibliografie. Bola zameraná na život a tvorbu jedného z najaktívnejších štúrovských básnikov, Jána Bottu. Prezentáciu zabezpečila sociálna pracovníčka zariadenia – Mgr. Alena Banásová, spolu s klientkou pani Milotou Ďurečkovou, ktorá predniesla a rozobrala jedno z najrozsiahlejších diel básnika – Smrť Jánošíkova. Svojim pútavým prednesom veľmi zaujala prítomných klientov, ktorí sa v priestoroch knižnice zišli vo veľkom počte. Všetci pozorne počúvali, aj sa aktívne zapájali do diskusie. Tvorba štúrovských básnikov im bola dôverne známa, pamätali si ju ešte zo školských lavíc a dokonca niektoré verše vedeli naspamäť.

Pre pozitívnu odozvu, budeme v socializácii a aktivizácii klientov pokračovať aj naďalej, vždy podľa daných požiadaviek.