Správa o činnosti – denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra

Počas prvého polroka 2023 sa v dennom stacionári realizovala Canisterapia, vďaka spolupráci s rodičmi prijímateľov sociálnej služby, ktorí získali finančné prostriedky cez grantovú výzvu Nitrianskej komunitnej nadácie – Klub Darcov 2022. Počas canisterapie prijímatelia sociálnej služby mohli kŕmiť, venčiť, hladkať psíkov, ale mali aj možnosť zoznámiť sa s chovom korytnačky a slimákov afrických. V rámci canisterapie si prijímatelia sociálnej služby vyskúšali zaujímavé hry a a prečítali rôzne knihy so zvieracou tematikou.

V období od marca do júna sa jeden prijímateľ sociálnej služby zapojil do aktivity Mentálna aritmetika realizovanej v dennom centre.

V mesiaci marec bol denný stacionár pre osoby s PAS pozvaný na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre pod záštitou Zariadenia sociálnych služieb Lienka, kde sme mali možnosť odprezentovať sa s našimi výrobkami a osloviť a informovať študentov v rámci svetového dňa povedomia o autizme. Taktiež sme boli pozvaní ZSS Lienka začiatkom apríla na informačnú akciu v rámci povedomia o autizme, kde sme spolu s našimi prijímateľmi sociálnej služby a študentmi UKF rozdávali na pešej zóne v Nitre informačné letáky a keksíky upečené prijímateľmi sociálnej služby. Našu aktivitu sme zavŕšili stretnutím v ZSS Lienka, kde boli pozvaní naši prijímatelia sociálnej služby aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. ZSS Lienka predstavila rodičom pripravovaný Plán komunitného bývania a v rámci stretnutia vystúpilo aj divadelné zoskupenie žiakov Základnej umeleckej školy v Topoľčanoch.

V apríli sme vstúpili do aktivity Národný Projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím, v rámci ktorého sa k nám pridala nová kolegyňa, ktorá tvorila Plán sociálneho začleňovania osôb s poruchou autistického spektra / mentálnym postihnutím. Svojimi zaujímavými aktivitami spestrila čas prijímateľom sociálnej služby a odbornými podnetmi podporila aplikačnú prax zamestnancov.

V apríli sme sa v Krajskej knižnici zúčastnili vystúpenia prijímateľov sociálnej služby z denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa predstavili so svojim hudobno-poetickým pásmom. V rámci vystúpenia sa konala v Krajskej knižnici aj výstava prác prijímateľov sociálnej služby, do ktorej sa zapojil aj denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra.

V mesiaci máj sme zisťovali spokojnosť prijímateľov sociálnej služby s kvalitou poskytovanej sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby v spolupráci s rodičmi, opatrovníkmi mali možnosť formou dotazníka vyjadriť svoju spokojnosť či nespokojnosť v oblastiach naprieč celou poskytovanou sociálnou službou. Dostali sme množstvo pochvaly, ale aj podnetov na zlepšenie a skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby.

Počas celého polroka 2023 sme s prijímateľmi sociálnej služby navštevovali hudobné oddelenie v Krajskej knižnici Karola Kmeťka, kde si prijímatelia sociálnej služby vypočuli piesne rôznych hudobných skupín, dozvedeli sa nové informácie o spevákoch, zatancovali si a aj zaspievali.

Mesiac júl sme zahájili aktivitami v exteriéri denného stacionára PAS pri novom záhradnom domčeku. Sedávali sme častejšie na terase, kde si prijímatelia sociálnej služby precvičovali jemnú motoriku lepením obrázkov k aktivite o vízii stacionára, čítali časopisy, niektorí sa zapojili do športových aktivít, záhradných prác v našej komunitnej záhrade a prechádzke v okolí denného stacionára. Okrem toho prijímatelia sociálnej služby pracovali s interaktívnymi knižkami, korálikmi, skladali puzzle, hrali pexeso a iné aktivity a hry, ktoré im pomáhali rozvíjať pamäť a myslenie.