Denné centrum

Poslanie, hodnoty a vízia

Zameranie a obsah služby

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Zabezpečenie kvality

Legislatíva

Cenník

Kontakt

Podujatia a činnosti

Fotogaléria

.

Výška úhrady sa poskytovanú sociálnu službu v dennom centre je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry o sociálnych službách nasledovne: 1,- € / mesiac (12,- € / rok).

Prijímateľ sociálnej služby platí pomernú časť úhrady za sociálnu službu podľa kalendárneho mesiaca začatia poskytovania sociálnej služby v príslušnom kalendárnom roku – týka sa nových prijímateľov sociálnej služby.

Prijímatelia sociálnej služby, ktorí navštevujú Denné centrum dlhodobo (pokračovanie z predchádzajúceho roka) platia preddavkovo úhradu vo výške 12,- EUR najneskôr do 28.02. príslušného kalendárneho roka.

V prípade ukončenia poskytovania sociálnej služby v dennom centre v priebehu roka, bude preddavková úhrada prijímateľovi sociálnej služby zúčtovaná.