Jedáleň

Komu je určená

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Aktuálne oznamy

Jedálny lístok

Legislatíva

Cenník

Kontakt

Fotogaléria

.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby podáva „Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni“ na Odbore sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre.

Súčasťou žiadosti sú:

  • potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ak žiadateľ nie je poberateľom starobného dôchodku
  • čestné vyhlásenie (ak žiadateľ nemá zabezpečení nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb)
  • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Súčasťou žiadosti sú prílohy:

  • posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o kompenzácii dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, resp. preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ak žiadateľ nie je poberateľom starobného dôchodku)
  • preukázanie výšku príjmov žiadateľa (aktuálny výmer o dôchodku, príp. iné príjmy žiadateľa)

Po schválení poskytovania sociálnej služby Jedáleň Mestským úradom v Nitre a zaslania Oznámenia si občan vo vybranej jedálni zakúpi stravné lístky.

Podmienky poskytovania sociálnej služby Jedáleň:

  • Minimálny počet je 10 odobratých jedál (obedov) za mesiac s výnimkou zreteľa hodných prípadov, ktoré odôvodňujú odobratie nižšieho počtu jedál za mesiac, a to so súhlasom poskytovateľa sociálnej služby.