Október v pohybe

Október je mesiacom, počas ktorého príroda hrá farebnými scenériami a naznačuje nám príchod zimy, ale taktiež je i mesiacom, kedy venujeme svoju pozornosť a prejavujeme úctu k starším. Je to príležitosť na to, aby sme preukázali seniorom naše uznanie a vyzdvihli ich múdrosť a skúsenosti, ktoré nám prinášajú. V tomto duchu sme uskutočnili aj spoločenské podujatie v prepojení denného stacionára pre seniorov a denných centier Baničova a Olympia na Baničovej 12 v Nitre.

Kultúrno-športové podujatie “Október v pohybe” bolo zamerané pre našich seniorov nielen z denného stacionára alebo denných centier, ale pre všetkých seniorov z mesta Nitra, ktorí sa chceli zúčastniť. Na úvod podujatia privítala všetkých prítomných pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková milým príhovorom, ktorý podčiarkoval prítomnosť našich seniorov a ich neoddeliteľný prínos pre spoločnosť. Podujatia sa zúčastnila aj pani vedúca PhDr. Silvia Lužáková, ktorá sa venovala seniorom počas športových aktivít.

Po úvodnom slove od pani riaditeľky dostala priestor spevácka skupina Nevädza, ktorá našich seniorov privítala krásnymi ľudovými piesňami. Ocenenie sa dostavilo v podobe hlasného potlesku. Po vystúpení nasledovalo cvičenie s pani Griezbachovou a jej skupinou žien, ktoré sa nám predviedli so svojou cvičebnou zostavou. Vystúpenie sa všetkým prítomným veľmi páčilo. Pani Griezbachová počas zostavy komentovala jednotlivé kroky, a tak nás oboznámila s ich obsahom. Následne opäť vystúpila spevácka skupina Nevädza.

Po potlesku prevzala slovo pani riaditeľka a informovala o možnostiach športových aktivít na jednotlivých stanovištiach, či už vo vonkajších alebo vo vnútorných priestoroch. Seniori mali možnosť zahrať si petang, kriket, ruské kolky, vonkajší šach, ping-pong, stolný futbal a mnoho ďalších športových hier. Najviac športujúcich zaujal kriket, ruské kolky, ping-pong a vonkajší šach. Seniori si mohli vybrať podľa vlastného záujmu a tí, ktorí sa neodhodlali na šport, sa beztak mohli venovať príjemným rozhovorom vo vnútorných priestoroch. Pre všetkých účastníkov nechýbalo ani milé občerstvenie, ktoré prispelo k príjemnej atmosfére celého podujatia. Jednotliví športovci mohli získať zaslúžené diplomy za svoj športový výkon.

Podujatie bolo príjemné, plné pohody a aktivít. Veríme, že v účastníkoch zanechalo pocit radosti a spokojnosti. Toto podujatie bolo jedným zo spôsobov, ako vyjadriť vďaku a úctu starším za ich prínos do našich životov. Veríme, že sa takto budeme stretávať každý rok v októbri!

Fotografie zhotovili Bc. Lucia Pavlíková a študentky Františka Milánová, Veronika Kamenská, a Zuzana Morgoviscová z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy z Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka