Podpora opatrovateľskej služby II v meste Nitra

DOPYTOVO – ORIENTOVANÝ PROJEKT

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód projektu v ITMS2014+:    312080BKP1
Prijímateľ: Správa zariadení sociálnych služieb,
Baničova 12, 949 11 Nitra
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania: systém refundácie

Trvanie projektu: december 2021 – november 2023
Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby

Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného Projektu prijímateľa, a to poskytnutie NFP v rámci:
Operačný program:                   Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom:     Európsky sociálny fond
Prioritná os:                               8. REACT-EU
Investičná priorita:             13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ:                   8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012) na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

Opis projektu:

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Nitra“ reflektuje potrebu v udržaní prijímateľa sociálnej služby v prirodzenom domácom prostredí. Zároveň podporuje inovatívny charakter poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú zvlášť prispôsobené fyzickým osobám odkázaným na opatrovateľskú starostlivosť vykonávanú formou terénnej sociálnej práce. Sociálna služba kladie špecifické nároky na osobnosť i samotnú službu sociálneho pracovníka opatrovateľky.

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt bude realizovaný v rámci hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Projekt zlepšuje prístup k efektívnejším a kvalitnejším službám. Cieľovou skupinou projektu sú:
– deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby (prijímatelia sociálnej služby),
– zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore (opatrovateľky).

Aktivitu bude realizovať 33 opatrovateliek – zamestnankyne Správy zariadení sociálnych služieb príspevkovej organizácie Mesta Nitry, ktoré budú poskytovať opatrovateľskú službu občanom mesta Nitry podľa zákona o sociálnych službách s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Merateľné ukazovatele projektu žiadateľ stanovil na základe relevancie k hlavnej aktivite projektu a podmienkam OP ĽZ. Hodnoty MU sú uvedené v časti 10 ŽoNFP.

Miestom realizácie projektu je mesto Nitra, ktoré svojou polohou spadá do menej rozvinutého regiónu SR. Žiadateľom o NFP je Správa zariadení sociálnych služieb – príspevková organizácia. Realizácia hlavných aktivít bude prebiehať po dobu 24 mesiacov.

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:
• 54 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykovanie služieb sociálneho začlenenia,
• 33 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby

Výška nenávratného finančného príspevku: 448 800,00 EUR

Výsledok projektu:

Predkladaný projekt ma za cieľ vytvoriť priestor pre poskytovanie opatrovateľskej služby fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách a zároveň podporiť prácu kvalifikovaných opatrovateliek. Projekt zlepšuje prístup k efektívnejším a kvalitnejším službám.

Udržateľnosť projektu je z formálneho hľadiska riešená v rámci podmienok výzvy, a to udržaním výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku, v zmysle ktorej nemôže počas stanoveného obdobia od schválenia záverečnej platby prijímateľovi dôjsť k skončeniu alebo premiestneniu činnosti mimo programu alebo k podstatnej zmene zámeru alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie pôvodných cieľov. Realizáciou hlavných aktivít projektu žiadateľ zrealizuje naplnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov. Poskytovanie opatrovateľskej služby bude zabezpečené kvalifikovaným personálom. Realizácia projektu zabezpečí udržanie poskytovania opatrovateľskej služby v domácom prostredí a zotrvanie prijímateľom sociálnej služby v prirodzenom domácom a rodinnom prostredí a tak sa predíde umiestňovaniu seniorov a ľudí odkázaných na pomoc do zariadení sociálnych služieb.

Projekt zabezpečí skvalitnenie poskytovania opatrovateľskej služby v kontexte s novými trendmi v tejto oblasti, pričom vysoký dôraz je kladený na osobnú spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov ale aj skvalitnenie životných podmienok prijímateľov sociálnej služby spolu so zamestnancami. Realizácia projektu napomôže zosúladeniu pracovného a rodinného života členov rodiny prijímateľa sociálnej služby, ktorí žijú v spoločnej domácnosti.

Hlavným prínosom projektu je, že sa vytvorí priestor pre poskytovanie opatrovateľskej služby väčšiemu počtu prijímateľov sociálnej služby – fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickým osobám odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách a zároveň sa podporí práca kvalifikovaných opatrovateliek. Projekt prispeje aj k udržaniu existujúcich pracovných miest a vytváraniu nových pracovných miest čím sa podporí aj zamestnanosť mesta.

Náklady na personálne zabezpečenie, ktoré nebudú pokryté z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu budú hradené z rozpočtu žiadateľa v súlade s legislatívou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Z hľadiska sociálno-ekonomických prínosov projektu poskytovanie opatrovateľskej služby prinesie zachovanie prirodzeného domáceho prostredia pre prijímateľa sociálnej služby; vzájomnú toleranciu a rešpekt; zníženie nezamestnanosti v meste, zníženie nákladov na opatrovateľskú službu poskytovanú občanom, ktorí sa vzhľadom na vek, sociálnu odkázanosť alebo nepriaznivý zdravotný stav nedokážu o seba postarať a sú odkázaní na pomoc druhej osoby.

Garantom dlhodobej prevádzkovej udržateľnosti výsledkov projektu po ukončení jeho realizácie bude Správa zariadení sociálnych služieb, pre ktorú je otázka podpory opatrovateľskej služby kľúčová z hľadiska jej strategického rozvoja. Demografický vývoj v meste predpokladá taktiež zvyšujúci sa počet seniorov, t.j. taktiež prehlbujúcu potrebu existencie opatrovateľskej služby a jej rozširovania. Žiadateľ zabezpečí vhodné kapacity, tak aby bola zabezpečená dlhodobá udržateľnosť projektu. Efektívnosť daného projektu bude zabezpečená výberom vhodných, kvalifikovaných pracovných síl. Naplnenie cieľov projektu a merateľných ukazovateľov projektu bude zabezpečené s dôkladným ohľadom počas realizácie projektu.

V období po implementácii projektu bude žiadateľ cieľ projektu ďalej rozvíjať a posúvať na ďalšiu úroveň. V rámci realizácie aktivít projektu žiadateľ naplní požadované merateľné ukazovatele konkretizované v časti 10.1 tejto žiadosti.

Realizácia opatrovateľskej služby bude uskutočňovaná v súlade s platnou legislatívou kvalifikovanými opatrovateľkami a zároveň podporná implementácia projektu riadiacim a pomocným personálom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk       www.ec.europa.eu      www.mpsvr.sk