Požičiavanie pomôcok

Komu poskytujeme

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Prehľad pomôcok a cenník

Kontakt

. Požičanie pomôcky sa vybavuje podaním „Žiadosti o požičanie pomôcky“ na  Správu zariadení sociálnych služieb v Nitre.

Súčasťou žiadosti je príloha:

  • poskytovanie sociálnej služby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia – k žiadosti sa dokladá Posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
  • poskytovanie sociálnej služby z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu – v žiadosti (časť G) vypĺňa ošetrujúci lekár – Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Po podaní žiadosti  záujemca o požičanie pomôcky kontaktuje zamestnankyňu Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, ktorá pripraví Zmluvu  o poskytovaní sociálnej služby – požičanie pomôcok a vydá pomôcku.   Pri vydaní pomôcky z požičovne pomôcok na ul. J. Kráľa 2 v Nitre sa spíše záznam o zapožičaní (vydaní) pomôcky.

VZOR Zmluva o poskytnutí soc. služby – požičiavanie pomôcok od 1.11.2020