Opatrovateľská služba

Druh sociálnej služby Domáca opatrovateľská služba
( ďalej len „opatrovateľská služba“)
Forma sociálnej služby Terénna
Opis sociálnej služby Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony:

I. Sebaobslužné úkony
a) Hygiena

 1. osobná hygiena

– hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),

 1. celkový kúpeľ

– hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),

 

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

 1. porciovanie stravy,
 2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
 3. kŕmenie a pomoc pri pití

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

 1. sprievod na toaletu,
 2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
 3. účelná očista po toalete,
 4. sprievod z toalety,
 5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
 6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),

d) Obliekanie, vyzliekanie

 1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
 2. obliekanie, obúvanie,
 3. vyzliekanie, vyzúvanie,

e) Mobilita, motorika

 1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
 2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
 3. polohovanie,
 4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
 5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

f) dodržiavanie liečebného režimu

 1. v domácom prostredí

1.1. nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí,

1.2. kontrola glykémie glukomerom,

1.3. odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty,

1.4. aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),

1.5. polohovanie,

 1. v zariadení

2.1. nákup liekov,

2.2. polohovanie.

 

 

II. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,

b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,

c) donáška jedla do domu,

d) umytie riadu,

e) bežné upratovanie v domácnosti,

f) obsluha bežných domácich spotrebičov,

g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),

h) starostlivosť o lôžko,

i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,

j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,

k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

 

III. Základné sociálne aktivity

a) sprievod

1. na lekárske vyšetrenie,

2. na vybavenie úradných záležitostí,

3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,

4. pri záujmových činnostiach,

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

c) tlmočenie

1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.

 

IV. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

a) potreba dohľadu v určenom čase,

b) potreba nepretržitého dohľadu.

Miesto poskytovania sociálnej služby Na území mesta Nitry, v domácnosti prijímateľa sociálnej služby
Čas poskytovania sociálnej služby Sociálna služba sa poskytuje na dobu určitú počas splnenia podmienok na poskytovanie sociálnej služby, v pracovné dni v pracovnom čase od 7.00 h do 16.00 h, pokiaľ sa poskytovateľ s opatrovanou osobou nedohodli inak (v čase od 16.00 h do 19.00 h)
Ako vybaviť Pre poskytovanie opatrovateľskej služby je potrebné mať vydané rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktoré vydáva Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre.Záujemca o opatrovateľskú službu uvedie pracovníčke Správy zariadení sociálnych služieb údaje na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby a doloží požadované doklady:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu;
 • posudok o odkázanosti;
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac ak sa jedná o pravidelný príjem, alebo potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok, ak sa jedná o nepravidelný príjem prijímateľa;
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o bezinfekčnosti prijímateľa;
 • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch osoby, ktorej sa má opatrovateľská služba poskytovať;
 • ak je záujemca o opatrovateľskú službu zbavený spôsobilosti na právne úkony, prikladá sa rozsudok súdu o zbavení spôsobilosti;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • vyhlásenie o oboznámení o výške úhrad.
Úhrady Výška úhrad za opatrovateľskú službu je stanovená v závislosti od výšky príjmu a doby poskytovania opatrovateľskej služby Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách nasledovne:
Čas poskytovania opatrovateľskej služby Výška príjmu
do 250 € vrátane od 250,01 € do 374 € nad 374,01 €
od 07.00 do 16.00 1,00 1,50 2,00
od 16.00 do 19.00 1,50 2,00 2,50
Zamestnanci / Kontakt PhDr. Silvia Lužáková
vedúca úseku terénnych a ambulantných sociálnych služieb
Baničova 12, Správa zariadení sociálnych služieb
Tel.č.: 037/69 255 24
Mobil: 0911 665 117
Mail: luzakovaszss-nitra.sk
 
Antónia Herdová
prevádzka Bytový dom Senior, Krčméryho 2/C
Mestská časť: Čermáň, Staré mesto, Kalvária, Krškany, Dražovce, Kynek
tel. číslo: 037/77 222 23
Mail: herdova@szss-nitra.sk
 
Mgr. Helena Šaláteková
prevádzka Dom s opatrovateľskou službou Bernolákova ulica,
Mestská časť: Chrenová, Zobor, Klokočina
Mobil: 0911 815 719
Mail: salatekovaszss-nitra.sk
 
Mgr. Emília Svetlíková
prevádzka Dom s opatrovateľkou službou, J. Kráľa 2
Mobil: 037/77 21 779
Mail: svetlikovaszss-nitra.sk