Opatrovateľská služba

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podla prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podla prílohy č. 4 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.

Vedúca útvaru terénnej opatrovateľskej služby:
PhDr. Silvia Lužáková
ul. Baničova 12, Nitra, tel. č. 037/6925524, e-mail : luzakova@szss-nitra.sk

Dom s opatrovateľskou službou 1

ul. J. Krála č.2, Nitra, tel. č. 0911 815 582
Kontaktná osoba :  PaedDr. Ida Kubešová, e-mail : kubesova@szss-nitra.sk

Dom s opatrovateľskou službou 3

ul. Bernolákova č.16, Nitra, tel. č. 0911 815 719
Kontaktná osoba : Mgr. Helena Šaláteková, e-mail : salatekova@szss-nitra.sk

Dom s opatrovateľskou službou 4

ul. Misionárska č. 3, Nitra, tel. č. 037/ 7722223
Kontaktná osoba : Antónia Herdová, e-mail : herdova@szss-nitra.sk

Bytový dom senior, Krčméryho 2/C, Nitra, tel. č.: 037/7722223
Kontaktná osoba : Antónia Herdová, e-mail : herdova@szss-nitra.sk

Terénna opatrovateľská služba v domácnosti

tel. 0911 815 719
Kontaktná osoba : Mgr. Helena Šaláteková, e-mail : salatekova@szss-nitra.sk

tel. 037/7722223
Kontaktná osoba : Antónia Herdová, e-mail : herdova@szss-nitra.sk

tel. 0911 815 582
Kontaktná osoba : PaedDr. Ida Kubešová, e-mail : kubesova@szss-nitra.sk
žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby s ďalšími informáciami Vám ochotne poskytnú pracovníci v klientskom centre služieb Mestského úradu Nitra a pracovníci Správy zariadení sociálnych služieb Nitra na uvedených tel. číslach, prípadne priamo v jednotlivých zariadeniach osobne v dobe:

MsÚ                                                    SZSS

Po     8,00 – 15,00 hod.     Po     7,00 – 15,00 hod.
Ut      8,00 – 15,00 hod.      Ut     7,00 – 15,00 hod.
St      8,00 – 16,45 hod.      St     7,00 – 16,00 hod.
Št      8,00 – 15,00 hod.      Št     7,00 – 15,00 hod.
Pi      8,00 – 13,45 hod.      Pi     7,00 – 14,00 hod.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu

Príjem občana Do 250 € vrátane Od 250,01 € do 374 € Nad 374,01 €
Poplatok poplatok občana za 1 hodinu opatrovateľskej služby poplatok občana za 1 hodinu opatrovateľskej služby poplatok občana za 1 hodinu opatrovateľskej služby
07:00 – 16:00 1,00 € 1,50 € 2,00 €
16:00 – 07:00 1,50 € 2,00 € 2,50 €
Počas dní pracovného voľna, pokoja a sviatku 6,04 € 6,04 € 6,04 €