Opatrovateľská služba

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č.3 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.

Dom s opatrovateľskou službou

J. Kráľa č. 2, Nitra
kontaktná osoba: Mgr. Michaela Manová
tel. č.: 0911 815 582
e-mail: manova@szss-nitra.sk

Dom s opatrovateľskou službou

Bernolákova č. 16, Nitra
kontaktná osoba : Mgr. Helena Šaláteková
tel. č.: 0911 815 719
e-mail: salatekova@szss-nitra.sk

Dom s opatrovateľskou službou

Misionárska č. 3, Nitra
kontaktná osoba : Antónia Herdová
tel. č.: 037/77 222 23
e-mail: herdova@szss-nitra.sk

Bytový dom senior

Krčméryho 2/C, Nitra
kontaktná osoba : Antónia Herdová
tel. č.: 037/77 222 23
e-mail: herdova@szss-nitra.sk

Terénna opatrovateľská služba v domácnosti

Mgr. Helena Šaláteková
tel. č.: 0911 815 719
e-mail: salatekova@szss-nitra.sk

Antónia Herdová
tel. č.: 037/77 222 23
e-mail: herdova@szss-nitra.sk

Mgr. Michaela Manová
tel. č.: 0911 815 582
e-mail: manova@szss-nitra.sk

 front-divider

Informácie  o poskytovaní opatrovateľskej služby  Vám ochotne poskytnú  pracovníci klientskeho centra MsÚ Nitra a Správy zariadení sociálnych služieb Nitra na uvedených tel. číslach, prípadne osobne na jednotlivých prevádzkach v pracovnom čase :

Mestský úrad Správa zariadení
sociálnych služieb
Pondelok 8:00 – 15:00 hod. 7:00 – 15:00 hod.
Utorok 8:00 – 15:00 hod. 7:00 – 15:00 hod.
Streda 8:00 – 16:45 hod. 7:00 – 16:00 hod.
Štvrtok 8:00 – 15:00 hod. 7:00 – 15:00 hod.
Piatok 8:00 – 13:45 hod. 7:00 – 14:00 hod.

 Výška úhrad za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od príjmu a doby poskytovania opatrovateľskej služby nasledovne:

Čas Úhrada prijímateľa za opatrovateľskú službu v €/hodinu
(za každú začatú hodinu)
príjem
do 250 € vrátane
príjem
od 250,01 € do 374 €
príjem
nad 374,01 €
od 07.00 do 16.00 1,00 1,50 2,00
od 16.00 do 19.00 1,50 2,00 2,50